СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКалюжний Ростислав  Андрійович

Калюжний
Ростислав Андрійович

Професор кафедри теорії та історії держави і права юридичного інституту Національного авіаційного університету

Доктор юридичних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, дійсний член Міжнародної академії інформатизації.
Основними напрямами наукових досліджень відомого українського вченого Р.А. Калюжного є адміністративне, інформаційне право, римське приватне право, теорія держави і права, права і свободи людини і громадянина. Наукові праці вченого є основою для підготовки дисертацій молодими вченими, а також складовою частиною наукового фундаменту для нормотворчої діяльності. Під керівництвом вченого захищено 11 докторських і 49 кандидатських дисертацій. Народився 24 січня 1944 р. у м. Поті (Грузія). У 1974 р. закінчив Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Правознавство». Науково-педагогічну діяльність розпочав стажером-дослідником, молодшим науковим співробітником Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. З 1980 р. пов’язав свою долю з Київською вищою школою МВС (нині — Національна академія внутрішніх справ України), де обіймав посади старшого наукового співробітника, начальника ад’юнктури та

докторантури, професора кафедр загально-юридичних наук та теорії держави, права і політики, начальника кафедри державно-правових дисциплін і теорії держави права, начальника кафедри управління в ОВС і спеціальних операцій, провідного наукового співробітника лабораторії проблем боротьби з незаконним обігом наркотиків. З 2011 р. — заступник директора з наукової роботи, професор кафедри теорії та історії держави і права, голова спеціалізованої вченої ради Юридичного інституту Національного авіаційного університету. У 1980 р. захистив кандидатську дисертацію «Правовые вопросы технического обеспечения АСУ», у 1992 р. — докторську «Теоретические и практические проблемы использования вычислительной техники в системе органов внутренних дел (организационно-правовой аспект)». Р. А. Калюжний — автор понад 200 наукових праць, співавтор науково-практичних коментарів до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Митного кодексу України. Ростислав Андрійович є головним редактором журналу «Юридичний вісник. Повітряне і космічне право», членом редакційних колегій низки вітчизняних правових наукових журналів і наукового періодичного видання Люксембургу «European Reforms Bulletin». Член численних експертних, консультативних рад, професійних правових громадських організацій. Лауреат премії Національної академії правових наук України імені Ярослава Мудрого (2003), нагороджений медаллю «День міліції України — 10 років» (2001), хрестом Пошани «За духовне відродження» (2002), відзнакою МВС України «За розвиток науки, техніки і освіти» ІІ ступеня та «Найкращий працівник МВС України» (2005). Р. А. Калюжний — чемпіон світу з волейболу серед ветеранів (Фінляндія, 1994).

Rostyslav A. Kaliuzhnyi
DSc (Law), Prof., Academician of the Higher Education Academy of Sciences of Ukraine, Member of the International Informatization Academy.

Professor of the Department of Theory and History of State and Law, the Law Institute, the NAU. Fields of research: administrative, information law, Roman private law, theory of state and law, rights and freedoms of man and citizen.