СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬЗубкова Людмила  Петрівна

Зубкова
Людмила Петрівна

Завідувач кафедри загальної стоматології Одеського медичного інституту Міжнародного гуманітарного університету, директор стоматологічного центра «Орто Дент»

Доктор медичних наук, професор, академік Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров’я.
Про Людмилу Петрівну Зубкову говорять: лікар та вчений, перевірений практикою. Методи, які вона запропонувала в ортодонтії, — виправлення і попередження аномалій розташування зубів і порушень прикусу та в ортопедії — дозволили отримати позитивні і ефективні результати в лікуванні пацієнтів, рекомендовані для впровадження в клінічну практику. Вищу освіту здобула на стоматологічному факультеті Одеського медичного інституту ім. Пирогова. Після закінчення вишу з 1966 по 1977 рр. працювала лікарем-ортодонтом у м. Макіївка Донецької області. Навчалася в заочній аспірантурі кафедри ортодонтії Центрального ордена Леніна інституту удосконалення лікарів. З 1977 по 1980 рр. виконувала обов’язки наукового співробітника Одеського науково-дослідного інституту стоматології. У 1981 р. під керівництвом заслуженого діяча науки, доктора медичних наук, професора Февраліни Яківни Хорошилкіної захистила кандидатську дисертацію на тему

«Макродентія, методи її діагностики та лікування». З 1980 по 1987 рр. працювала асистентом, а з 1987 по 1996 рр. — доцентом кафедри ортопедичної стоматології Одеського медичного інституту ім. Пирогова. Упродовж 1998–2002 рр. Людмила Зубкова обіймала посаду завідувача кафедри загальної стоматології факультету післядипломної освіти Одеського державного медичного університету. У 1998 р. захистила докторську дисертацію на тему «Глибокий і відкритий прикус у дітей, підлітків та дорослих. Методи їх діагностики та лікування». З 2002 р. — провідний науковий співробітник Українського НДІ медичної реабілітації та курортології, куратор стоматологічної служби санаторно-курортних установ України. З 2013 р. — завідувач кафедри загальної стоматології Одеського медичного інституту Міжнародного гуманітарного університету. Крім того, очолює стоматологічний центр «Орто Дент». Результати наукових досліджень і практичної діяльності висвітлені у 340 публікаціях, 2 монографіях та 13 методичних рекомендаціях з питань профілактики, діагностики та комплексного лікування зубощелепних аномалій, дефектів окремих зубів і зубних рядів, захворювань слизової оболонки порожнини рота і тканин пародонту, а також організації стоматологічної допомоги на курортах України, комплексної реабілітації хворих. Протягом багатьох років Л. П. Зубкова є членом спеціалізованої ради при Інституті стоматології НАМН України. Під її керівництвом захищена 1 кандидатська дисертація. Вона є організатором міжнародних науково-практичних медичних конференцій. За час плідної праці разом з першим науковим наставником В. Я. Хорошилкіною написала монографію «Лечебно-профилактические мероприятия в ортодонтии», співавтор підручника «Избранные вопросы общей и клинической фармакологии с медицинской рецептурой. Учебное пособие для студентов». Серед інших праць — «Диагностика в стоматологической практике состояния здоровья по изменениям в биоэнергетике организма пациентов с зубочелюстными аномалиями», «Применение минеральных вод в стоматологии», «Комплексная реа­билитация детей с туберкулёзной интоксикацией и заболеванием органов дыхания», «Лечебные грязи в стоматологи», «Стандарты оказания стоматологической помощи в Украине, а также в санаторно-­курортной системе страны» та ін.

Liudmyla P. Zubkova
MD, Prof.

Chairperson of General Dentistry Department, Odesa Medical Institute, International Humanitarian University, Director of the Dental Centre «Ortho Dent». Fields of research: prevention, diagnosis and complex treatment of teeth and jaw abnormalities, defects of individual teeth and dentition, diseases of oral mucous membrane and periodontal tissues.