СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬГрудницька Світлана  Миколаївна

Грудницька
Світлана Миколаївна

Завідувач сектору сприяння розвитку економіко-правових досліджень Інституту економіко-правових досліджень НАН України, професор кафедри комерційного права Київського національного торговельно-економічного університету

Доктор юридичних наук, професор.
Дослідження С. М. Грудницької пов’язані з розвит­ком теорії господарського права у напрямку розбудови громадянського суспільства і правової держави, захисту прав людини і громадянина у сфері господарювання. Метою досліджень вченої завжди був пошук шляхів реалізації у праві істинного християнського погляду на світ. Дорогу в науку Світлані Миколаївні відкрив академік НАН України, засновник класичної школи господарського права В. К. Мамутов. Народилася 17 липня 1966 р. в с. Заудайка Чернігівської області. У 1991 р. закінчила економіко-правовий факультет Донецького державного університету. Трудову діяльність розпочала в Донецькому облсоцзабезі, одночасно навчалася на заочному відділенні університету. Згодом вступила до аспірантури Інституту економіки промисловості АН України. З 1992 р. професійна діяльність пов’язана з Інститутом економіко-правових досліджень НАН України.

У 1997 р. захистила кандидатську, у 2012 р. — докторську дисертацію. Понад 20 років працює в ІЕПД НАН України, який нині переведено з Донецька до Києва. Пройшла шлях від аспірантки до завідувача сектору. За сумісництвом обіймала педагогічні посади у провідних ВНЗ сходу України — ДНУ, Донецькому юридичному інституті МВС України та інших, зараз є професором кафедри комерційного права КНТЕУ. Найвагомішою науковою заслугою С. М. Грудницької є обґрунтування доцільності використання у правовому полі України нового правового інституціонального підходу, обґрунтування правової інституціональної теорії підприємства, розвиток теорії колективу і теорії оперативного управління А. В. Венедиктова. Теоретичні розробки лягли в основу пропозицій з розширення прав трудових колективів та інших учасників громадського життя в управлінні підприємствами, а також державними та місцевими справами. У концепції Світлани Миколаївни йдеться про розподіл влади по всій структурі громадянського суспільства: єдність суверенітету народу і держави, необхідність доповнення його суверенітетом людини і громадянина та розгляду обох в їх діалектичному зв’язку. Дослідниця запропонувала новітнє формулювання теорії правосуб’єктності як теорії збалансованих влад та інтересів, а її рішення низки проблем та додаткові розробки в результаті зблизили правову науку з найбільш прогресивною на сьогоднішній день економічною інституційною теорією. Сьогодні С. М. Грудницька пов’язує наукове майбутнє у праві з розвитком правового інституціоналізму, який виник у результаті прориву східної ідеї у західний простір. Загальний доробок вченої становлять понад 140 наукових та нав­чально-методичних праць, 1 особиста та 6 колективних монографій. Регулярно бере участь у роботі міжнародних конференцій, працює у спеціалізованій вченій раді при ІЕПД НАН України, є вченим секретарем. Входить до складу редколегії фахового журналу «Економіка і право». Під керівництвом Світлани Миколаївни захистилися 11 кандидатів наук. Бачить українську національну ідею в примиренні Заходу і Сходу європейської (християнської) цивілізації на терені багатостраждальної Вітчизни. Заміжня, має доньку та сина. Життєве кредо: «Простити можна все».

Svitlana M. Hrudnytska
DSc (Law), Prof.

Head of the Sector on Economic and Legal Research Extension, Institute for Economic and Legal Research, the NAS of Ukraine, Professor of Commercial Law Department, Kyiv National Trade and Economic University, the Ministry of Education and Science of Ukraine. Fields of research: development of economic law theory towards development of civil society and lawful state, human and citizens’ rights protection in economic activity.