СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬБіла-Тіунова Любов  Романівна

Біла-Тіунова
Любов Романівна

Завідувач кафедри адміністративного і фінансового права Національного університету «Одеська юридична академія»

Доктор юридичних наук, професор.
Етапи становлення Л. Р. Білої-Тіунової як фахівця юридичної галузі, мов намистини, нанизані на її життєвий та професійний шлях. З року в рік розвивалася Любов Романівна в обраній сфері як педагог та науковець, а ключовими напрямами досліджень стали теорія адміністративного права і процесу та право публічної служби. Народилася 29 червня 1960 р. у м. Тлумачі Івано-­Франківської області. Здобула дві вищі освіти: у 1986 р. — юридичну, закінчивши Харківський юридичний інститут, а в 1992 р. — політологічну, є випускницею Інституту політології і соціального управління Одеського державного університету імені І. І. Мечникова. До 1989 р. практичну діяльність здійснювала на посаді юрисконсульта, начальника юридичного відділу, а з 1994 р. розпочала роботу у вищій школі. Пройшла шлях від аспіранта до завідувача кафедри, з 1996 р. — на посадах доцента, професора кафедри адміністративного та фінансового права Одеської національної юридичної академії (нині — НУ «ОЮА»).

У 1995 р. успішно захистила кандидатську дисер­тацію на тему «Адміністративна відповідальність за порушення антимонопольного законодавства в Україні», у 2012 р. — докторську дисертацію на тему «Службова кар’єра державного службовця: теорія та правове регулювання». Підготувала 14 кандидатів юридичних наук, є науковим консультантом 2 докторських та науковим керівником 5 кандидатських дисертацій. Науковий доробок Любов Романівни становлять понад 200 публікацій, серед яких: 11 монографій («Адміністративна відповідальність за порушення антимонопольного законодавства України», «Службова кар’єра в Україні», «Адміністративно-правовий статус біженця в Україні: проблеми теорії і правового регулювання», «Особ­ливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування у судовому порядку» та ін.), 9 підручників («Адміністративне право України», «Державна служба в Україні», «Публічна служба в Україні» та ін.), 14 навчальних посібників, 4 науково-практичних коментарі (видані одноосібно й у спів­авторстві). Дослідниця входить до складу редколегій фахових видань «Юридичний вісник», «Митна справа», «Актуальні проблеми держави і права», «Наукові праці НУ «Одеська юридична академія». З 2002 р. — вчений секретар спеціалізованої вченої ради НУ ОЮА із захисту докторських дисертацій. Роки плідної діяльності відзначені нагрудним знаком «Відмінник освіти України», також Л. Р. Біла-­Тіунова нагороджена відзнаками Міністерства освіти і науки України, Одеської обласної державної адміністрації, Одеської обласної ради. Заміжня, чоловік Тіунов Сергій Вікторович за фахом теж юрист, підприємець.

Liubov R. Bila-Tiunova
DSc (Law), Prof.

Chairperson of Administrative and Financial Law Department, National University «Odessa Law Aca­demy». Fields of research: theory of administrative law and process, right of public service.