СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬБагацька Наталія  Василівна

Багацька
Наталія Василівна

Завідувач лабораторії медичної генетики державної установи «Інститут охорони здоров’я дітей і підлітків Національної Академії Медичних Наук України», професор кафедри генетики та цитології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Доктор біологічних наук, професор.
Найцінніший скарб — то здоров’я, особливо коли йдеться про молодше покоління. Саме йому будувати майбутнє України. Відомий спеціаліст у галузі медичної генетики, Наталія Багацька досліджує генетичні аспекти мультифакторіальних захворювань (ревматичних, ендокринних, психічних). Результати впроваджуються у практичну охорону здоров’я України. Народилася 4 листопада 1954 р. у м. Миколаївка Слов’янського району Донецької області. Здобула освіту за спеціальністю «Біологія» у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна (1982). Наукову діяльність почала з посади молодшого наукового співробітника лабораторії медичної генетики ДУ «ІОЗДП НАМН», пройшла всі етапи становлення до провідного наукового співробітника, а з 2003 р. очолює лабораторію.

Захистила кандидатську (1991), докторську ди­сертації (2004). Звання професора отримала у 2014 р. Професійні інтереси Наталії Багацької скеровані на визначення ролі чинників спадковості та середовища у формуванні мультифакторіальних хвороб. Застосовуючи сучасні досягнення медичної генетики, знаходить нетрадиційні рішення, визначає перспективні напрямки. Плідно поєднує наукову діяльність із викладацькою роботою. З 2005 р. — професор кафедри генетики і цитології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, займається підготовкою магістрів та аспірантів. Під науковим керівництвом Наталії Василівни захищено 4 кандидатських ди­сертацій. Автор і співавтор понад 240 наукових публікацій: серед них 3 монографії, підручник, 18 винаходів та державних патентів України, 5 методичних рекомендацій, 6 інновацій та медичних технологій. Протягом багатьох років була членом спеціалізованих вчених рад за спеціальністю «Генетика», член Української спілки генетиків і селекціонерів імені М.І. Вавилова, член редакційних колегій наукових журналів та збірників. Основні напрями досліджень: вивчення генетичних аспектів мультифакторіальної патології, обґрунтування ролі факторів спадковості і середо­вища у виникненні мультифакторіальних захворювань (ювенільного ревматоїдного артриту, затримки статевого розвитку, гіпоталамічного синдрому пубертатного періоду, остеоартрозу у дітей та підлітків, дифузного нетоксичного зоба, що формується в умовах слабкого йододефіциту). З 2013 р. Наталія Василівна започаткувала новий напрямок досліджень стосовно визначення генетичних (генеалогічних та цитогенетичних) особливостей при деп­ресивних розладах у дітей та підлітків. Результати знайшли відображення у патенті та низці статей. Нагороджена Почесною грамотою НАМН Ук­раїни, грамотою Харківської обласної спілки винахідників і раціоналізаторів, почесними грамотами Харківської міської ради, почесними грамотами ДУ «ІОЗДП НАМН». Заміжня, має дорослого сина. Хобі Наталії Василівни — мандрівки і подорожі. Життєве кредо: «Якщо Господь дарував тобі більше ніж іншим людям, то необхідно поділитися з ними».

Natalia V. Bagatska
DSc (Biology), Prof.

Head of the Laboratory of Medical Genetics, State Institution «Institute of Public Health of Children and Adolescents, National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Professor of the Department of Genetics and Cytology, V. N. Karazin Kharkiv National University. Fields of research: defining the role of heredity and environmental factors in the formation of multifactorial diseases (rheumatic, endocrine, psychiatric); way to identify people at high risk for disorders of the chromosome apparatus in children and adolescents with depressive disorders.