СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬАстапова Галина  Вікторівна

Астапова
Галина Вікторівна

Професор кафедри фінансів, обліку і аудиту навчально-наукового інституту економіки та менеджменту Національного авіаційного університету

Доктор економічних наук, професор.
Науковець Галина Вікторівна Астапова розроб­ляє рекомендації з вдосконалення та подальшого розвитку фінансово-кредитних механізмів, системи обліку і аудиту в підрозділах цивільної авіації та інших галузях економіки. Народилася 19 вересня 1971 р. у м. Донецьк. У 1993 р. закінчила Донецький комерційний інститут за спеціальністю «Економіка і організація в торгівлі та громадському харчуванні», отримала кваліфікацію економіста-організатора. Трудовий шлях розпочала економістом відділу праці та економічного аналізу орендного торговельно-виробничого підприємства «Фірма «Спортек». У 1995–1996 рр. — старший викладач кафедри економічних дисциплін Донецького інституту туристичного бізнесу. З 1996 до 2011 рр. працювала у Донецькому університеті економіки та права старшим викладачем, згодом — доцентом кафедри економіки підприємства, кафедри банківської справи, кафедри

фінансів, професором кафедри обліку, аудиту та економічного аналізу, виконуючим обов’язки завіду­вача кафедри фінансів. З жовтня 2011 р. — професор кафедри фінансів, обліку і аудиту навчально-­наукового інституту економіки та менеджменту Національного авіаційного університету (НАУ). У 1997 р. у спеціалізованій вченій раді Інституту економіки промисловості НАН України захистила кандидатську дисертацію на тему «Підвищення ефективності організаційно-економічного механізму приватизації майна підприємств». У 2009 р. у спеціалізованій вченій раді НАУ — докторську дисертацію на тему «Функціонально-цільовий механізм перерозподілу пайових фондів працівників у корпоративному управлінні авіапідприємствами». Наукові дослідження пов’язані з теорією і методологією корпоративного управління, корпоративних фінансів, фінансово-кредитних відносин, корпоративної безпеки, реформування відносин власності та створення корпоративних інституціональних структур. Галина Астапова — відповідальний виконавець та керівник держбюджетних кафедральних науково-дослідних робіт за темами «Організаційно-економічний механізм управління авіатранспортним підприємством в умовах когнітивної економіки» (2009–2012), «Фінансове планування та інституціо­нальне забезпечення управління якістю власності авіапідприємств в умовах глобалізації» (2012–2015). Вона є членом спеціалізованої вченої ради НАУ із захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». Під науковим керівництвом професора Галини Астапової захищено 3 кандидатські та 1 докторська дисертація. Нині консультує 1 докторанта і 5 аспірантів. У доробку науковця понад 150 наукових та нав­чально-методичних праць. Серед основних: монографії «Методи забезпечення фінансової стійкості та інвестиційної привабливості авіатранспортних підприємств корпоративного типу», «Управління машинобудівним підприємством на основі вдосконалення механізму корпоративного контролю і внутрішнього аудиту», «Вдосконалені механізми економічного і матеріального стимулювання працівників корпоративних підприємств авіаційного транспорту», «Стан і перспективи розвитку фінансової системи України».

Halyna V. Astapova
DSc (Economics), Prof.

Professor of the Department of Finance, Accounting and Audit, Educational and Scientific Institute for Economics and Management, National Aviation University. Fields of research: theory and methodology of corporate management, corporate finance, financial and credit relations, corporate security, reforming of pro­perty relations and establishment of corporate institutional structures.