СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬШефель Сергій Вікторович

Шефель
Сергій Вікторович

Завідувач кафедри соціально-економічних дисциплін Кримського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого


Доктор філософських наук, професор. Науковий доробок Сергія Вікторовича Шефеля – майже півтисячі наукових та навчально-методичних публікацій з філософії, філософії права, соціальної філософії, філософії історії тощо. Крім того, вчений заснував новий напрям філософсько-правових досліджень, який отримав назву екософія права. Народився 17 серпня 1949 р. у м. Харків. Після закінчення у 1971 р. історичного факультету Хар­ківського державного університету ім. О.М. Горь­кого розпочав трудову діяльність на посаді вчителя історії та суспільствознавства в Іллічівській середній школі Совєтського району Крим­ської області (нині – АР Крим). Результатом перших кроків у науці стала кандидатська ­дисертація з проблем правового виховання молоді в Україні, яку С.В. Шефель захистив у Харківському державному університеті ім. О.М. Горького в 1981 р., докторську дисертацію – у 2006 р., темою обрав «Особистість

постіндустріальної епохи як феномен соціокультурного синтезу». З 2003 р. є професором ­кафедри філософії. У вищій школі України Сергій Вікторович працює з 1975 р., у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого – з 1977 р. На сьогодні обіймає посаду завідувача кафедри соціально-економічних дисциплін Кримського юридичного інституту. Серед наукових праць – монографії «Творческая индивидуальность», «Лич­­ность постиндустриальной эпохи как фено­мен социокультурного синтеза: (Социально-фило­софское исследование)». У співавторстві видав низку колективних монографічних видань, зокрема: «Инженер ХХІ века: личность и профессионал в свете гуманизации и гуманитаризации высшего технического образования», «Правове виховання в сучасній Україні», а також підручники та навчальні посібники. Напрям екософії права розвиває з 2004 р., за результатами досліджень видано багатотомну антологічну збірку наукових праць. Під науковим керівництвом С.В. Шефеля здійснюються дисертаційні дослідження за екософсько-правовою проблематикою й формується вітчизняна наукова школа з екософії права, що досліджує граничні підстави екологічного права, механізми становлення екологічної правосвідомості й культури та їх світоглядно-методологічний вплив на правотворчість і правозастосування в сучасній Україні. Протягом останніх п’ятнадцяти років реалізує свої наукові інтереси в межах міжнародних проектів з екологізації свідомості у співробітництві з лабораторією екології культури Сходу Інституту країн Азії та Африки при Московському державному університеті імені М.В. Ломоносова, Інститутом соціально-політичних досліджень РАН та Краснодарським юридичним університетом МВС РФ. Наслідком цієї співпраці стало видання багатотомної наукової збірки з проблем екософії. Сергій Вікторович цілковито відданий обраній справі і не розмежовує науку та буденне життя, що й підтверджує його життєве кредо: «Дбати про гармонію душі й тіла, природи й ­соціуму».