СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬТкач Дмитро Iванович

Ткач
Дмитро Iванович

Завідувач кафедри нарисної геометрії і графіки Придніпровської державної академії будівництва та архітектури


Кандидат технічних наук, професор. Становлення Дмитра Івановича Ткача як нау­ковця, а згодом і практична реалізація отриманих знань у педагогічній та науковій діяльності пов’язані з Придніпровською державною академією будівництва та архітектури. У колі нау­кових інтересів вченого – системна нарисна геометрія та її дидактика, конструювання і дослідження золотих ліній і поверхонь, формоутворення прямолінійних поверхонь як просторових аналогів плоских фігур, фрактальна геометрія, синергетика, ізотерика, педагогіка. Народився 5 травня 1939 р. у м. Ашхабад Туркменської РСР в сім’ї службовців. У 1961 р. закінчив факультет промислового та цивільного будівництва тоді ще Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту і за направленням залишився в альма-матер на викладацькій роботі на кафедрі нарисної геометрії і графіки.Працюючи асистентом, Дмитро Іванович знач­ну увагу приділяв науково-методичному забезпеченню навчального процесу.

У 1965 р. вступив до аспірантури під керівництво М.Л. Русскевича, в цей час почав читати лекції з нарисної геометрії для студентів архітектурного факультету, який тоді був новим підрозділом інституту. Паралельно займався дослідженням архітектурної перспективи, що стала провідною темою кандидатської дисертації. Через два роки після закінчення аспірантури, у 1972 р., Д.І. Ткача обрано доцентом кафедри нарисної геометрії і графіки. Молодий фахівець брав активну участь в організаційно-виховній роботі на архітектурному факультеті, займався удосконаленням власних лекцій, долучився до видавничої діяльності. У 1973 р. вийшов друком «Збірник задач із нарисної геометрії» за редакцією М.Л. Русскевича, який у 1978 р. було перевидано російською мовою, у 1980 р. – «Справочник по инженерно-строительному черчению», поліпшене видання якого вийшло у 1987 р. З 1978 до 1982 рр. Дмитро Іванович обіймав посаду завідувача кафедри історії, теорії архітектури та архітектурної графіки, у 1991 р. був обраний професором кафедри нарисної гео­метрії і графіки. Того ж року за його літературною та художньою редакцією світ побачив «Справочник по архитектурному черчению». Упродовж 2003–2010 рр. працював професором кафедри дизайну архітектурного середовища ­ПДАБА, підготував рукопис монографії «Системная начерта­тельная геометрия» та видав її у 2011 р. З 2010 р. Д.І. Ткач – завідувач кафедри нарисної геометрії і графіки ПДАБА. Активний учасник науково-практичних конференцій із сучасних проблем геометричного моделювання об’єктів, процесів і явищ, а також з педагогіки вищої школи, автор 149 наукових і науково-­методичних публі­кацій та 4 патентів на корисні моделі. Дмит­ро Іванович постійно займається самовдосконаленням, розвиваючи власні знання та збагачуючи нау­ку новими відкриттями. Наразі готує до захисту докторську дисертацію з педагогічних наук. Життєве кредо науковця: «Успеваемость – от слова «успевать». Кожна справа має бути зроб­лена у відведений для неї час, відповідно, від спроможності встигати залежить успіх. Дмитро Іванович сам слідує цьому принципу, а також постійно повторює його студентам.