СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬБілий Леонід Адамович

Білий
Леонід Адамович

Професор кафедри економічної кібернетики Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України


Доктор технічних наук, професор. Професор Білий Л.А. відомий у науковому світі як фахівець з математичного моделювання та комп’ютерної симуляції. Його фундаментальні наукові дослідження лежать у площині синтезу електромеханічних пристроїв. Народився 24 січня 1936 р. в смт Антоніни Хмельницької області. У 1963 р. закінчив Львівський політехнічний інститут (нині – Національний університет «Львівська політехніка») за спеціальністю «Електричні машини та апарати». Трудову діяльність розпочав інженером-конструктором виробничого підприємства «Львів­енергоремонт». У 1969–2000 рр. пройшов становлення як науковець на кафедрі електричних машин та апаратів Національного університету «Львівська політехніка», захистив кандидатську дисертацію. З 2000 по 2004 рр. – доцент Дніпропетровського національного університету залізничного транс­порту.

Докторську дисертацію успішно захистив у 2004 р. і продовжив педагогічну і наукову діяльність на кафедрі економічної кібернетики Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ. Нині Леонід Адамович є професором цієї кафедри. Л.А. Білий – автор понад 130 наукових праць, при­свячених теоріям електричних машин і транс­форматорів та електромеханічних систем, роз­в’язанню комплексних задач взаємозв’язку електро­магнітних, механічних і теплових явищ в електромеханічних перетворювачах енергії, тео­рії алгоритмів, обчислювальним методам, економічній кібернетиці. У патентах на винаходи, отриманих ним в Україні і США, започатковано новий напрямок трансформаторобудування – трансформатори з просторовою магнітною системою, принципова відмінність яких від існуючих полягає у дзеркальному відтворенні фізичної картини електромагнетизму в конструкції трансформатора. На основі одного з патентів у ПАТ «Хмельницькобленерго» виготовлено перший трансформатор нової конструкції потужністю 100 кВА, напругою 10/0,4 кВ. Леонід Адамович є одним з ініціаторів і по­стій­ним активним учасником Міжнародної шко­ли з математичного моделювання під егідою Між­народної асоціації сприяння математичному моде­люванню AMSE. Успішно керує науковою роботою аспірантів і докторанта, автор низки навчаль­них посібників, підручників і навчально-мето­дичних розробок. Є членом вченої ради інституту, входить до редколегії наукового вісника університету. За успішну навчально-методичну та вагомий особистий внесок у наукову роботу неодноразово нагороджувався керівництвом університету, Національного банку України та облдержадміністрацією, зокрема відзначений срібним пам’ятним знаком – ювілейною медаллю УБС НБУ, срібною пам’ятною медаллю «60 років ЛІБС УБС НБУ», почесними грамотами Львівської облдержадмі- ністрації та Університету банківської справи, відзнакою УБС НБУ «За наукові досягнення». Одружений. Життєве кредо Л.А. Білого: «Як угорі в свідомості, так і внизу в матерії».