СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ


СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ, ЇЇ ОСВІТИ ТА КУЛЬТУРИ
Засновник і керівник В.П. Андрущенко — доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАН України, академік НАПН України, заслужений діяч науки і техніки. Наукові інтереси В.П. Андрущенка зосереджені на концептуальному переосмисленні історичного матеріалізму й наближенні до основ соціальної філософії. Один із головних напрямів наукової школи В.П. Андрущенка — розробка комплексної теми «Формування особистості в суспільствах перехідного типу». Разом з представниками цього напряму проаналізовані особливості суспільств перехідного типу як середовища і основного фактора формування особистості. Ще одним напрямком наукової школи є розробка комплексної педагогічно-виховної тематики «Соціокультурні орієнтації молоді та студентів, їх динаміка та формування у трансформаційному суспільстві». Дослідниками виявлено складну й суперечливу природу соціокультурних орієнтацій молоді, їхню динаміку, чинники змін та тенденції розвитку в умовах глобалізації та інформаційної революції. Авторським колективом харківських та київських вчених під керівництвом В.П. Андрущенка закладений фундамент новітнього філософського знання, який забезпечив реалізацію Концепції гуманітарної освіти, розробленої під керівниц­твом В.П. Андрущенка та затвердженої Міністерством освіти України в 1996 р. Особливе місце серед багатогранної наукової тематики, на якій зосереджується інтерес науковців школи, займає комплексна проблема філософії, змісту та модернізації освіти. Практичні рекомендації, сформовані В.П. Андрущенком на цій науковій базі, покладені в основу Національної доктрини розвитку освіти України у XXI ст., схваленої другим Всеукраїнським з’їздом працівників освіти і затвердженої Указом Президента України.
ЕТНОСОЦІОЛОГІЧНА НАУКОВА ШКОЛА
Засновник і керівник В.Б. Євтух — директор Інституту соціології, психології та управління, завідувач кафедри теорії та методології соціології, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України. В.Б. Євтух ініціатор формування та розвитку вітчизняної етносоціології, яка переростає з цікавого дослідницького напрямку у повноцінну, самодостатню галузь української соціології та міждисциплінарних соціогуманітарних дослід­жень. До здобутків наукової школи відносять впровадження найбільш узагальненого визначення предмета етнополітології, вкрай важливе для адекватного здійснення української етнополітики розмежування понять етнічна меншина і національна меншина. Упродовж останніх років у соціологічних розвідках і нарисах професора В.Б. Євтуха, окреслено широке коло етносоціологічних та етнополітичних проблем. Це концептуальне осмислення міжетнічної взаємодії, перспектив багатокультурності для України, формування етносоціологічного поняттєво-термінологічного апарату, ролі етнічного чинника у виборчому процесі тощо.
МЕТОДОЛОГІЧНІ, ТЕОРЕТИЧНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ КОРЕКЦІЙНОЇ ТА ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
Засновник і керівник В.М. Синьов — директор Інституту корекційної педагогіки та психології, президент Асоціації корекційних педагогів України, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, заслужений юрист України. На підставі переконливих експериментальних даних В.М. Синьовим були зроблені теоретичні узагальнення щодо педагогічних закономірностей і принципів корекції інтелектуальних порушень у дітей. Серед вагомих здобутків вченого — радикальні зміни в переосмисленні тео­ретичних та практичних засад пенітенціарної педагогіки. Для гуманізації діяльності виправних установ у виховну роботу з засудженими науковці внесли низку принципово нових положень, зокрема: подолання деформації у взаємовідносинах співробітників-вихователів і засуджених, формування й реалізація особистісних установок суб’єктів виховної системи щодо її об’єктів; пошук позитивного в особистості та звертання до нього в педагогічному процесі та інше. В.М. Синьов здійснив розробку та модернізацію навчальних планів і програм для різних типів спеціальних шкіл, для педагогічних навчальних закладів та для закладів освіти МВС України. Сьогодні В.М. Синьов розгорнув у своїй науковій школі дослідження загальних теоретично-методологічних проблем дефектології, особливостей становлення особистості при різних формах дизонтогенезу, інклюзивної освіти дітей з вадами психофізичного розвитку, формування професійної компетенції корекційних педагогів.
ІСТОРИЧНА ЕВОЛЮЦІЯ СВІТОВОЇ І ВІТЧИЗНЯНОЇ ФІЛОСОФІЇ В ОСВІТНЬОМУ КОНТЕКСТІ
Засновником і керівником є доктор філософських наук, професор Г.І. Волинка. Розроблювана проблематика наукової школи охоплює питання освітніх засад походження філософії, історичної еволюції філософських вчень у світі і в Україні, методології наукового пізнання, гносеології і логіки, культурології та історії освіти. Члени наукової школи суттєво уточнили концепцію походження філософії та розширення уявлень про таємничу природу філософського дискурсу. Зокрема, Григорій Іванович Волинка проаналізував феномен протестного простору особистості, що індикується сьогоднішньою освітою, не оминається філософами освіти, культурологами, педагогами, оскільки робить зрозумілими безліч обставин входження індивіда в культуру. Концептуальною знахідкою Г.І. Волинки стала парадоксальна перенадмірність інформаційної змістовності міфу. Міфи первісних народів — бездонні акумулятори досвіду. В нові часи починається жорстке дозування змісту освіти з його помітними плюсами і багатьма непомітними мінусами. Щоб позбутися принаймні деяких з мінусів, варто посилити увагу вчених освітян до близького і далекого історичного спадку, зокрема, до феномену перенадмірності освіти.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА ЕКОНОМІКО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ГАЛУЗЕЙ
Засновник і керівник Олег Семенович Падалка – проректор з економіки та організації навчально-виховної роботи, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Академії наук вищої освіти України, заслужений працівник освіти України. Наукові дослідження Олега Семеновича Падалки зосереджені в галузі теоретико-практичних основ педагогічної підготовки вчителя, економічної, культурологічної освіти в системі професійної підготовки педагогічних кадрів. Проблеми економічної освіти майбутніх педагогів виходять за межі локальних змін у навчальних планах, змісті окремих навчальних дисциплін, організаційно-методичних аспектах навчального процесу. Тут і модульно-рейтингова, кредитно-модульна, компетентнісна та особистісно-розвивальна моделі навчання, що істотно відрізняються від традиційних підходів, і нові цінності освіти, коли на зміну звичному культу успішності, дисципліни приходить орієнтація на особистість, а також полікультурність, наукоємність, інформаційна насиченість педагогічних систем, нові форми оцінювання результатів освіти.
НООСОЦІОГЕНЕЗ, САМООРГАНІЗАЦІЯ ТА САМОРЕГУЛЯЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ
Засновник і керівник — доктор філософських наук, професор В.П. Бех. Під керівництвом Володимира Павловича Беха послідовниками його наукової школи здійснюються дослідження з проблем соціального хаосу, самоорганізації соціальних процесів, пульсації соціальних структур, принципів інформаційної цивілізації, метаболізму соціальних систем, культурологічного ядра як матриці соціального світу, організаційної свідомості, влади як фактору саморозгортання громадянського суспільства, ноократології, саморозгортання особистості в умовах інформаційного суспільства, механізму саморегуляції соціального організму України, конкурентоспроможності майбутніх фахівців з менеджменту, соціологістики, артефактів культури як медіаторів соціального метаболізму, філософії освіти, порівняльного аналізу освітніх парадигм Сходу і Заходу, соціальної терапії, співвідношення соціуму і суспільства та інше.
ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ШКОЛАХ ТА ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДАХ
Засновник та керівник М.І. Жалдак – директор Інституту інформатики, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України. Послідовники й учні його наукової школи багато років досліджують питання формування інформаційної культури майбутнього вчителя, змісту навчання інформатики в школі, створення й використання комп’ютерно-орієнтованих дидактичних засобів навчання математики. Нау­кові праці М.І. Жалдака та його учнів лягли в основу сучасної методичної системи навчання інформатики в школах і вищих педагогічних навчальних закладах України. Досить відомий сьогодні в школах і педагогічних університетах України програмний комплекс Gran, розроблений під керівництвом М.І. Жалдака, широко використовується у школах та педагогічних вузах України.
ПИТАННЯ НАБЛИЖЕНИХ МЕТОДІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ ТА ІНТЕГРАЛЬНИХ РІВНЯНЬ (АСИМПТОТИЧНІ МЕТОДИ)
Засновник та керівник Микола Іванович Шкіль — почесний проректор, доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки. Найбільшим науковим досягненням Миколи Івановича Шкіля є цикл робіт з аналітичних та асимптотичних методів розв’язання диференціальних, інтегральних задач математичної та теоретичної фізики, за який присуджено премію НАН України ім. академіка М.М. Крилова. Уперше всебічно досліджено досить складні випадки внутрішніх та зовнішніх резонансів, які мають важливе теоретичне й прикладне значення. М.І. Шкіль зі своїми учнями вивчав асимптотичні властивості розв’язків інтегродиференціальних рівнянь з повільно змінюваними коефіцієнтами, а також неоднорідні системи диференціальних рівнянь. Асимптотично зінтегрована система лінійних диференціальних рівнянь з частинними похідними із запізненням у часі. А саме, розглянуто мішану задачу для систем гіперболічного типу, яка дозволяє звести поставлену задачу до задачі Коші для зчисленої системи звичайних диференціальних рівнянь з відхиленням аргументу. Соціальна історія України ХХ століття Засновник та керівник В.М. Даниленко — завідувач кафедри історії та етнополітики Інституту української філології, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, лау­реат Державної премії України в галузі науки і техніки. Вагомий внесок В.М. Даниленка та вчених наукової школи у розвиток української біографістики, опрацювання її методології та методики, розвиток в конкретно історичному плані її важливих напрямів. За ініціативи вченого започатковано масштабний проект «Українські історики» — серія біобібліографічних видань, присвячених історії української історичної науки в особах. У працях В.М. Даниленка та його учнів і послідовників на основі теоретико-методологічного синтезу історії та соціології всебічно аналізується історія українського суспільства XX ст., його трансформація, історія соціальних структур, процесів та явищ. Велику увагу приділено вив­ченню історії освіти, науки, культури, української мови, церкви, соціальних та міжнаціональних відносин, повсякденного життя конкретних людей та конкретних соціальних і національних груп, умов праці, побуту.
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ХІМІЇ
Засновник та керівник О.Г. Ярошенко – професор кафедри теорії та методики навчання природничо-географічних дисциплін Інституту природничо-географічної освіти та екології, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заслужений працівник освіти України. Плідна та різнобічна діяльність наукової школи професора О.Г. Ярошенка, у якій простежуються чотири головні напрямки: форми організації навчальної діяльності учнів та студентів; підготовка студентів до професійної діяльності; технологія створення та використання сучасних засобів навчання; формування змісту хімічної освіти в Україні. Було визначено структуру та зміст таких важливих особистісних якостей викладачів, як готовність до освоєння передового педагогічного досвіду, досліджено її рівень і прояву, розроблено та експериментально перевірено систему засобів і способів її формування. Запропонований вченими поетапний підхід до формування досліджуваної якості вчителя набув застосування в курсовій перепідготовці учителів в інститутах післядип­ломної педагогічної освіти, у роботі методичних об’єднань вчителів-предметників.