СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ


ОДЕСЬКА НАУКОВА ШКОЛА З ТЕОРІЇ, ІСТОРІЇ ТА ІСТОРІОГРАФІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
Заснована у 1985 р. доктором історичних наук, професором С.Й. Аппатовим. З 1999 р. керівником школи є доктор політичних наук, професор, ректор І. М. Коваль. Основні напрямки наукових досліджень: методологія та методи дослідження міжнародних відносин; світова політика держав в умовах глобальних трансформацій; посткомуністичні трансформації в країнах Центрально-Східної Європи; формування та еволюція безпекової системи Чорноморсько-Каспійського басейну в постбіполярну епоху. Науковцями розроблена концепція співвідношення регіонального та глобального підходів в реалізації національних інтересів України в сфері зовнішньої полі­тики; досліджені геополітичні та цивілізаційні складові, що формують зовнішньополітичну стратегію сучасних держав, розроблені прак­тичні рекомендації щодо двосторонніх відно­син України з державами Центрально-Східної Європи та Чорноморсько-Каспійського басейну. На постійній основі проводиться робота щодо обміну науково-дослідницькою інформацією з 12 закордонними університетами.
ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ НАПІВПРОВІДНИКІВ
Наукову школу засновано у 1920 р. професором Є.А. Кириловим. З 1994 р. її очолює доктор фізико-математичних наук, професор В.А. Сминтина. Представники школи розвивають перспек­тивні наукові напрямки: нано- та сенсорна електроніка; електронні, іонні, фотоелектронні, молекулярні процеси у напівпровідниках; оптика і люмінесценція напівпровідників; акусто­електроніка та мікросистеми. Розроблені теорії універсальної диференціальної адсорбційної чут­ливості, струмопереносу в неідеальних гетеропереходах, нового хемосорбційно-електричного домену; вперше експериментально знайдені механізм немонотонної залежності провідності від товщини матеріалу, функціональні властивості каліксаренів; виготовлені нанокристали, наногетеропереходи, акустоелектричні, оптичні, дистанційні, вібраційні, випромінюючі та адсор­б­ційні сенсорні системи, що не мають аналогів.
ҐРУНТОУТВОРЮВАЛЬНІ ПРОЦЕСИ У ЧОРНОЗЕМАХ СТЕПОВОЇ ЗОНИ
Заснована у 1970 р. доктором сільсько­господарських наук, професором І.М. Гоголєвим (1919—1996). Напрямки діяльності наукової школи: теоретичне ґрунтознавство, картографія ґрунтів та екологія землекористування; дослідження сучасних ґрунтотворних процесів у чорноземах масивів зрошення Півдня України; використання стічних вод міст Причорномор’я для зрошення. Дослідженнями встановлено генетичну сутність негативних наслідків зрошення чорноземів, обґрунтовані та впроваджені в практику заходи з охорони ґрунтів та підвищення їх родючості в умовах зрошення та дренажу. Наукові дослідження в сучасних умовах, під керівництвом доктора біологічних наук Є.Н. Красєхи, набирають особливої актуальності у зв’язку із погіршенням стану ґрунтів і земель, деградацією їх властивостей, та у зв’язку із необхідністю проведення нового обсягу робіт з великомасштабного обстеження і картографування ґрунтів країни в умовах реформування земельних відносин на селі.
МЕТАЛОКОМПЛЕКСНІ СПОЛУКИ В КАТАЛІЗІ
Наукову школу засновано у 1977 р. доктором хімічних наук, професором Т.Л. Ракитською. Науковці школи здійснюють фундаментальні дослідження в галузі металокомплексного окис­но-відновного каталізу; займаються розробкою та впровадженням каталізаторів для використання в засобах захисту навколишнього середовища та людини. До практичних досягнень школи належить серійний випуск респіраторів з протигазовими каталітичними фільтрами. Каталізатор окиснення мікроконцентрацій фосфіну, який застосовується в респіраторі «Снєжок ГП-Е», не має аналогів у світовій практиці. Сучасні дослідження спрямовані на вивчення перспектив застосування природних сорбентів України (цеоліти, бентоніти, каолініти, дисперс­ні кремнеземи) як хемосорбентів токсичних газів та носіїв металокомплексних каталізаторів.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОТОНІКИ
Заснована у 1911 р. доктором фізико-математичних наук, професором Є.А. Кириловим (1883—1964). З 2004 р. її очолює доктор фізико-математичних наук, професор О.В. Тюрин. Основними науковими напрямками ді­яльності є фундаментальні та прикладні дос­лідження фізико-хімічних процесів, що стимулюються світлом в конденсованих середовищах з мікро- та наносистемами; кооперативні явища та самоорганізація в конденсованих середовищах, в тому числі з природною оптичною активністю; аналіз та перетворювання світлових хвильових фронтів методами інтерференції, голографії, спекл-інтерферометрії та сингуляр­ної оптики; розробка нової елементної бази для оптоелектроніки, оптичних методів та приладів неруйнівного контролю і діагностики.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФЛОТАЦІЙНОГО ОЧИЩЕННЯ ТЕХНОГЕННИХ ВОД
Заснована у 1960-х рр. доктором хімічних наук, професором Л.Д. Скрильовим (1935—1999). Керівник наукової школи – доктор хімічних наук, професор В.Ф. Сазонова. Наукову діяльність спрямовано на розробку фізико-хімічних основ нових ефективних способів вилучення цінних та токсичних компонентів розчинів, які поєднують елементи флотації, екстракції, сорбції, коагуляції та флокуляції, та на вирішення прикладних задач: пошук шляхів зниження витрат на будівництво та експлуатацію флотаційних установок; пошук нових ефективних флотаційних реагентів; створення комбінованих методів очищення стічних вод промислових підприємств.
МІШАНІ КРАЙОВІ ЗАДАЧІ МЕХАНІКИ ДЕФОРМІВНОГО ТВЕРДОГО ТІЛА ЗА НАЯВНОСТІ РОЗРИВІВ (ДЕФЕКТІВ) УСЕРЕДИНІ ОБЛАСТІ
Заснована у 1972 р. доктором фізико-мате­матичних наук, професором Г.Я. Поповим. Основними нововведеннями є розробка нових аналітичних методів розв’язання механіки руйнування: методів розривних розв’язків, узагальнено метод ортогональних многочленів, метод побудови нових інтегральних перетворень, метод розв’язання задач механіки руйнування шаруватих середовищ, розроблено методи, що базуються на застосуванні апарату факторизації матриць функції.
ТЕПЛО- ТА ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ЯВИЩА В БАГАТОФАЗНИХ ДИСПЕРСНИХ СЕРЕДОВИЩАХ
Заснована в 1964 р. доктором фізико-ма­тематичних наук, професором В.О. Федосе­євим. Зараз наукову школу очолює доктор фізико-математичних наук, професор М.М. Чесноков. Науковці школи здійснюють фундаментальні та прикладні дослідження високо- і низькотемпературного тепломасообміну, фазових та хімічних перетворень в дисперсних системах, а також електрофізичних та теплофізичних явищ в низькотемпературній плазмі з конденсованою дисперсною фазою. Розвинуто концепцію високотемпературних процесів та критичних явищ в хімічно-реагуючих дисперсних системах при фазових переходах та різних механізмах переносу тепла. В результаті експериментальних та теоретичних досліджень електрофізичних властивостей плазми продуктів згоряння металізованих композицій запропоновано теорію для розрахунку сил міжфазного тиску на поверхні конденсованих часток та взаємодії димових часток у плазмі.
ГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ АДАПТАЦІЇ РОСЛИН І ТВАРИН
Заснована у 1977 р. доктором біологічних наук, професором В.М. Тоцьким. Основні напрямки наукових досліджень: генетична структура популяцій та впливу чинників се­редовища; структура генотипів та їх пристосова­ність; взаємодія генів за онтогенетичної та філогенетич­ної адаптації; розробка та впровадження нових генетико-біохімічних і цитологічних критеріїв оцінки адаптивних реакцій біонтів. Розроблено теорію про адаптаційні комп­лекси генів, що виникають за філогенетичної адаптації, отримані дані про генетичні системи, що забезпечують інтегративну відповідь генотипів на вплив зовнішніх чинників, та ін. Наукова продукція школи має пряме відношення до розвитку еволюційного вчення та запитів практичної селекції.
ТЕОРІЯ та МЕТОДОЛОГІЯ МОРСЬКОЇ ІНЖЕНЕРНОЇ ГЕОЛОГІЇ
Започаткована у 1950—1960 рр. докто­ром­ геолого-мінералогічних наук, професором Л.Б. Ро­зовським (1914—1978). З 1996 р. її очо­лює доктор геолого-мінералогічних наук, професор Є.Г. Коніков. Наукова школа вивчає три напрямки досліджень: теорія та методологія природно-аналогового моделювання; дослідження зако­номірностей розвитку небезпечних геологічних процесів на узбережжі та шельфі та вплив на життєдіяльність людини; стратиграфія та па­ле­о­­географія Чорноморського басейну в плей­стоцені і голоцені. Знаковим здобутком школи є теорія геологічної подібності та методологічні основи моделювання і прогнозування небезпечних геологічних процесів. Вагомим внеском є застосування теорії синергетики та нелінійної динаміки для моделювання сейсмічних процесів, а також використання нетрадиційних методів провіщення землетрусів та оцінки їх соціально-економічних наслідків.
ОДЕСЬКА НАУКОВА АСТРОНОМІЧНА ШКОЛА
Заснована у 1960—1970 рр. доктором фізико-математичних наук, професором В.П. Цесевичем (1907—1983). Очолює школу сьогодні доктор фізико-математичних наук, професор С.М. Андрієвський. Напрямки досліджень: фізич­ні параметри і координати змінних і стаціонарних зір, штучних небесних тіл, малих тіл та пилової складової Сонячної системи; розробка нових методів та засобів астрономічних спостережень. Розроблені власні високоточні методики отримання параметрів зоряних атмосфер, а також методика визначення приналежності зір різним підструктурам Галактики; модернізовані методи дослідження космічних об’єктів. Отримані однорідні дані про хімічний склад більш як 600 зір, побудовані тривимірні гідродинамічні моделі фізичних процесів у тісних подвійних зоряних системах та визначені умови утворення при злитті зір протопланетних об’єктів; створена третя в світі колекція знімків зоряного неба (104 тисячі скляних фотоплатівок); створені бази даних про метеорні явища та координатну і фотометричну інформацію; описаний новий тип інфляції Всесвіту — «відскокова інфляція».
ФІЗИКА ГОРІННЯ ДИСПЕРСНИХ СИСТЕМ
Наукову школу засновано у 1962 р. докторами фізико-математичних наук, професорами Д.І. Поліщуком (1920—2002) та А.Н. Золотком, який очолює школу. Науковцями розроблено теорію займання та горіння дисперсних гетерогенних систем, фізич­них основ факельного синтезу нанооксидів тугоплавких металів, пожежної безпеки і утилізації органічних відходів, саморозповсюдженого синтезу нових перспективних матеріалів. Розробки використовуються при проектуванні реакторів для виробництва порошків металів, при створенні ракетного палива нового покоління, конструюванні камер згоряння потужних газоди­намічних лазерів, створенні новітніх засо­бів для активної дії на хмари та мряку для визначення умов пожежовибухобезпечної роботи з порошкоподібними матеріалами. За результатами досліджень розроблено промисловий регламент синтезу сульфіду цинку з різними присадками для промислового виробництва люмінофорів і компонентів оптичної кераміки.
ТЕОРІЯ ФУНКЦІЙ ДІЙСНОЇ ТА КОМПЛЕКСНОЇ ЗМІННОЇ
Наукову школу засновано у кінці 1960-х рр. доктором фізико-математичих наук, професором Е.О. Стороженком. Науковці проводять дослідження з таких основних напрямків: екстремальні властивості поліномів та деяких класів аналітичних функ­цій; дослідження класів функцій з різними відносними модулями неперервності; вивчення екстремальних властивостей функцій у термінах різних норм; вивчення метричних властивостей додатніх функцій з просторів Харді—Орліча; теореми вкладення; нерівності; рівновимірні переставлення функцій; аналіз Фур’є, точні обернені нерівності у гармонічному аналізі; підсумовування кратних ортогональних рядів; аналіз на метричних просторах з мірою.
МІКРОБІОЛОГІЯ та БІОТЕХНОЛОГІЯ
Заснована у 1865 р. професором Л.С. Ценковським та лауреатом Нобелівської премії І.І. Мечниковим. На сучасному етапі накову школу очолює доктор біологічних наук, професор В.О. Іваниця. Основні наукові напрямки: загальна та водна мікробіологія, біологічна різноманітність та збереження генофонду мікроорганізмів, екологічна біотехнологія та біотехнологія захисту рослин і грибів, антимікробні і імуномодулюючі препарати, бактеріофаги і бактеріоцини. Науковцями створена колекція морських мікроорганізмів з практично корисними властивостями, яка увійшла як філія до Національної колекції мікроорганізмів. Розроблено концепцію мін­ливості мікроорганізмів в напрямку зрос­тання їх агресивних властивостей за умов хро­нічного забруднення природного середовища хімічними токсикантами; нову високоефективну біотехнологію з використанням імобілізованих бактерій-деструкторів вуглеводнів нафти для очищення ґрунту, природних та стічних промислових вод. Створено комплексний антимікробний препарат проти фітопатогенних бактерій.
ОСНОВНІ ІНСТИТУТИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО НАПРЯМКУ
Наукові дослідження складних проблем кри­мінально-правової охорони суспільного життя започатковані відомим криміналістом О.М. Бог­дановським в середині XVIII століття. Новий ­розвиток цього важливого освітянсько-наукового напрямку почався з 1998 р. З урахуванням існуючих наукових традицій було створено нау­кову школу під керівництвом доктора юридичних на­ук, доктора теології, професора Є.Л. Стрельцова. Науковцями підготовлено 5 видань фахо­вого підручника з Кримінального права,­ 7 видань нау­ко­во-практичного коментаря до­ Кримінального кодексу України, низ­ка монографій, навчальних підручників, ін­ших коментарів до законодавства, експертні висновки для органів влади та місцевого самоврядування, судових та правоохоронних органів, юридичних та фізичних осіб.
ПРОБЛЕМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ та ГОСПОДАРСТВА, ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ПРИМОРСЬКИХ РЕГІОНІВ
Наукову школу заснував у 1980 р. доктор географічних наук, професор О.Г. Топчієв. За результатами досліджень розроблено теоретико-методологічні засади регіональної економіки як нового наукового напрямку для вітчизняної науки; методологічно розроблена і практично реалізована концепція планування території України та її регіонів; теорія та методика планування території включені в університетські програми підготовки географів; вперше розроблено методику формування крупномасштабних регіональних еко­мереж.
ХАРАКТЕР В ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
Наукову школу засновано у 1990-х рр. в рамках наукової теми «Проблеми інтерпретації і рецепції художнього тексту» доктором філологічних наук, професором Н.М. Шляховою. У процесі наукового дослідження характеру в антропологічному аспекті виникла необхідність порушити проблему автора — творця. Результати наукових спостережень були опубліковані у колективній монографії «Автор і авторство у словесній творчості». У 2011 р. члени наукової школи зосередили увагу на проблемах наративного дискурсу в художній літературі кінця ХХ – початку ХХІ століття.
ДАВНЯ ІСТОРІЯ, АРХЕОЛОГІЯ ТА ЕТНОЛОГІЯ ПІВДЕННОГО ЗАХОДУ УКРАЇНИ
Наукову школу засновано доктором істо­ричних наук, професором В.Н. Станком (1937—2008 рр.). На сучасному етапі школу очолює доктор історичних наук, професор О.В. Сминтіна. Напрямки наукових досліджень: реконструк­ція теоретичних підвалин та конкретно-історичного перебігу взаємодії природи та сус­пільства у додержавну добу; історія населення Північно-Західного Причорномор’я в ранньому залізному віці; матеріальна культура та побут українців Південно-Східного Поділля й Добруджі; етноконфесійна своєрідність росіян-старовірів України, Румунії й Болгарії; етнокультура балканських етнічних спільностей.
КООРДИНАЦІЙНА ХІМІЯ МЕТАЛІВ З ОРГАНІЧНИМИ МОЛЕКУЛАМИ
Наукову школу засновано у 1993 р. доктором хімічних наук, професором І.Й. Сейфулліною. Наукова діяльність спрямована на розвиток пріоритетного напрямку науки і тех­ніки в Україні «Біологічно активні речовини та матеріали», зокрема функціональної біо­коор­динаційної хімії. Розроблено теоретичні основи молекулярно-кристалічного дизайну супрамолекулярних координаційних архітектур із заданими властивостями, вперше синтезовано 350 однорідно- та гетероядерних комплексних сполук металів. Створено базу експериментальних nf структурних даних для Кембриджського банку. На її підставі встановлено закономірності структуроутворення нового покоління координаційних сполук і запропоновано оригінальний метод прогнозування напрямку фармакологічної дії потенційних лікарських засобів, який відповідає світовому рівню і не має аналогів в Україні.