СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ


Алгебраїчна наукова школа Д.О. Граве


Основні його праці стосуються алгебри, теорії функцій, теорії чисел, теорії лінійних диференціальних рівнянь, диференціальної геометрії, прикладної матема­тики й механіки. Він розвинув теорію Галуа та тео­рію ідеалів, отримав важливі результати в теорії алгебраїчних чисел, знайшов деякі класи алгебраїчних рівнянь п’ятого ступеня, які розв’язуються в радикалах, вирішив проблему пошуку всіх інтегралів системи диференціальних рівнянь задачі трьох тіл, не залежних від закону дії сил, розв’язав низку задач математичної картографії. Школа Д.О. Граве, формування якої почалося в Київському університеті на початку ХХ ст., функціонувала більше чотирьох десятиліть і стала винятковим явищем в історії математики. Д.О. Граве був чудовим лектором, його лекції завжди відзначалися глибиною думки, новизною та оригінальним, творчим викладом матеріалу. Важливого значення він надавав спеціальним курсам та особливо семінару, який з часом став широко відомим се­ред європейської мате­матичної спіль­­но­ти. Са­ме семінар об’єд­нував його учнів. Основний напрямок роботи школи – алгебра, теорія чисел. Проте тематика, форми роботи, характер публікацій не були незмінними, а перебували у постійній динаміці. З часом дослідження поширились на групи ортогональних перетворень і теорію алгебраїчних функцій, арифметичну теорію квадратичних форм, теорію ідеалів, теорію еліптичних функцій і пов’язаних з нею проблем теорії чисел, загальну теорію поля тощо. Учнями Д.О. Граве були видатний полярний дослідник академік АН СРСР О.Ю. Шмідт, член-кореспондент АН СРСР М.Г. Чеботарьов, академік АН України М.Ф. Кравчук, члени-кореспонденти АН України Н.І. Ахієзер, В.Є. Д’яченко, М.Г. Крейн, М.Х. Орлов, ­Є.Я. Ремез, Ю.Д. Соколов, І.Я. Штаєрман, професори К.Ф. Абрамович, В.І. Вельмін, Є.І. Жилінський, Б.М. Делоне, О.М. Островський, П.Д. Бєлоновський, О.Л. Наумов, В.А. Зморович, Т.В. Путята, І.Б. Погребицький. Плідно працюючи в низці академічних інститутів та університетів України, Росії, Америки, Австралії, Швей­царії, Поль­щі,­ представники ­ ал­гебраїчної школи Д.О. Граве зробили вагомий внесок у розвиток математики, підготовку нових поко­лінь вчених, педагогів, ­інженерів. Найкращі традиції школи стали надбанням багатьох наукових коле­ктивів.