СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬГондлях Олександр Володимирович
Гондлях
Олександр Володимирович
Доктор технічних наук, професор кафедри хімічного, полімерного та силікатного машинобудування інженерно-хімічного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

Народився 27 січня 1958 року в м. Києві. У 1975 році вступив до Київського інженерно-будівельного інституту на факультет «Промислове та цивільне будівництво» за спеціальністю «Інженер-будівельник». Після закінчення інституту 1980 року був зарахований до очної аспірантури. У 1985 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю «Будівельна механіка». Від 1988 року працює у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» (НТУУ «КПІ»). Докторську дисертацію «Нелінійні задачі деформування та руйнування багатошарових композитних оболонок при статичних і динамічних навантаженнях» за спеціальністю «Механіка деформованого твердого тіла» захистив у 1995 році. Від 2004 року є професором кафедри хімічного, полімерного та силікатного машинобудування інженерно-хіміч-ного факуль­тету НТУУ «КПІ». Член Спеціалізованої вченої ради у НТУУ «КПІ» із захисту докторських та кандидатських дисертацій, член ради інженерно-хімічного факультету.

Автор низки наукових статей, навчальних посібників та монографій. Гондлях Олександр Володимирович веде науково-дослідну роботу в галузі розробки нових уточнених моделей деформування багатошарових оболонкових систем для коректного опису процесів тріщиноутворення в шарах, вирішення нелінійних задач механіки деформованого твердого тіла та механіки руйнування. Він є автором ітераційно-аналітичної теорії оболонок. Відмінною рисою запропонованої теорії від відомих уже теорій є відмова від концепції фіксованого базису приведення тривимірних співвідношень механіки деформованого твердого тіла до двовимірних рівнянь теорії оболонок. Це досягається за рахунок переходу до послідовно визначеного в ітераційному процесі фізично обґрунтованого базису, що, виходячи з принципу стаціонарності функціоналу повної енергії досліджуваного об’єкта, дозволяє коректно моделювати зміну граничних умов між шарами оболонки в процесі її нелінійного деформування, руйнування та розшарування. Велику увагу приділяє професор Гондлях питанням чисельного моделювання. На базі методу скінчених елементів він запропонував метод змінної апроксимації для ефективного сумісного моделювання процесів нелінійного деформування та руйнування багатошарових оболонок при статичних та динамічних навантаженнях. Олександр Володимирович є співавтором методу дискретно-віртуального розповсюдження ма­гі­стральних втомних тріщин при моделюванні циклічного навантаження багатошарових оболонок. Гондлях Олександр Володимирович уділяє велику увагу питанням впровадження своїх наукових розробок у промисловість та учбовий процес. Метод дослідження еволюційних процесів тріщиноутворення, розроблений на основі запропонованої ітераційно-аналітичної теорії оболонок, фізично й геометрично нелінійного деформування просторових конструкцій при статичних, динамічних та циклічних навантаженнях, реалізований у вигляді програмного комплексу АПРОКС і використаний у практиці проектування різних об’єктів машинобудування, авіа-, суднобудування, будівництва і т.п. Комплекс відповідає сучасним вимогам, що висуваються до програмного забезпечення МСЕ. На базі комплексу досліджувались питання міцності і надійності відповідальних конструкцій по завданнях підприємств України, Росії та США. Життєве кредо: «Вчитися ніколи не пізно. Зайвих знань не буває».