СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬГеєць Валерій Михайлович
Геєць
Валерій Михайлович
Віце-президент НАН України, директор Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України», доктор економічних наук

Валерій Михайлович Геєць народився 20 квітня 1945 року в с. Сезьки Ічнянського району Чернігівської області. Освіту здобув, закінчивши 1968 року механіко-математичний факультет Київського державного університету ім. Т. Шевченка. Отримав направлення на роботу до Інституту економіки АН УРСР, де навчався в аспірантурі, підготував та захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук (1974). Тут упродовж 1972–1975 років працював молодшим науковим співробітником; у 1975–1979 роках — старшим науковим співробітником; з 1979 до 1987 року — завідувачем відділу економіко-математичного моделювання; у 1987–1997 роках — завідувачем відділу моделювання економічного розвитку. Упродовж 1997–2005 років — директор Інституту економічного прогнозування НАН України. У 1988 р. захистив докторську дисертацію. У 1991 р. Валерію Михайловичу присвоєно звання професора, у 1992 р. обрано членом-кореспондентом НАН України, а у 1995 р. — академіком НАН України. Нині Валерій Геєць — віце-президент НАН України і директор Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України». Очолюваний ним інститут проводить фундаментальні і прикладні дослідження, спрямовані на визначення напрямів і методів розвитку національної господарської системи, займається розробкою стратегічних прогнозів і економічних програм для України. Наукові пошуки здійснюються за такими основними напрямами: економічна теорія; моделювання економічного розвитку; економічне зростання, структурні зміни та промислова політика; фінансово-монетарне регулювання; фінансове та бюджетне прогнозування; дослідження розвитку та регулювання фінансових ринків; технологічне прогнозування та інноваційна політика; моделювання і короткострокове прогнозування; секторальні прогнози та кон’юнктура ринків; управління економікою; економіка і політика аграрних перетворень; форми і методи господарювання в агропромисловому комплексі; моні-торингові дослідження соціально-економічних трансформацій українського суспільства; соціально-економічні проблеми праці; економічна історія. Валерій Геєць започаткував і розвиває наукову школу у галузі макроекономіки (теорія і моделі економічного прогнозування) та фінансів (фінансова безпека, бюджетна і боргова політика, оподаткування й податкове стимулювання розвитку економіки). Ним обґрунтовано стратегію розвитку економіки України на довгострокову перспективу, за якою узгоджено та гармонізовано цільові орієнтири стабільного економічного зростання, підвищення якості життя, інституційних перетворень, інноваційно-інвестиційної модернізації економіки, структурно-технологічного оновлення та інтеграції на цій основі у світову економіку.

Також вчений деталізував складові змісту державної політики в частині шляхів, джерел та механізмів забезпечення інноваційної моделі розвитку економіки України; обґрунтував ендогенно орієнтовану модель розвитку, за якою можливо забезпечити перехід до постіндустріального суспільства й економіки знань. Сьогодні наукові інтереси академіка Валерія Гейця сконцентровані на розв’язанні проблем взаємодії суспільства, держави та бізнесу щодо створення ефективних механізмів, їх впливу на подальшу капіталізацію економіки України і забезпечення її самодостатності як суб’єкта міжнародної діяльності. Результати досліджень ученого узагальнено у понад 400 працях, серед них 34 індивідуальні і колективні монографії. Свою наукову діяльність Валерій Михайлович успішно поєднує із суспільно-науковою та громадською діяльністю. Зокрема, є представником України у Міжнародному проекті ЛІНК-ООН; членом Національного антикорупційного комітету; членом ради Національного банку України; членом наукової ради апарату Ради національної безпеки і оборони України; членом Комітету з економічних реформ консультативно-дорадчого органу при Президентові України; членом комітету з економічних реформ виконавчого органу Київської міської ради; членом колегії Міністерства економіки України; членом робочої групи Міністерства аграрної політики України з питань удосконалення засад агротехнологічної політики в сільському господарстві України; членом спеціалізованої Вченої ради Д 26.239.01 (за спеціальністю 08.00.01 — економічна теорія та історія економічної думки) та Д 26.239.02 (за спеціальністю 08.00.11 — математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці) з присудження вченого звання доктора та кандидата економічних наук у ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»; головою Стратегічної ради з питань житлово-комунального господарства України; членом ради інвесторів при Кабінеті Міністрів України; членом робочої групи з доопрацювання проекту Податкового кодексу України; членом науково-експертної колегії з проблем соціально-економічного розвитку при Кабінеті Міністрів України; віце-президентом Спілки економістів України; членом президії і правління Спілки економістів України. Багато енергії вчений віддає науковій періодиці як головний редактор наукових журналів «Економіка України», «Економіка і прогнозування» та член наукових рад і редколегій науково-аналітичних журналів: «Економічна теорія», «Банківська справа», «Вісник Національної академії наук України», «Вісник економічної науки України», «Журнал Європейської економіки», «Наука і правоохорона», «Інтелектуальна власність», «Економічна кібернетика», «Вісник НБУ», «Вісник Інституту економіки та прогнозування» тощо. Плідна діяльність Валерія Михайловича удостоєна державних нагород та відзнак: ордена «За заслуги» ІІІ ступеня (2004 р.), ордена «За заслуги» ІІ ступеня (2008 р.), медалі «В пам’ять 1500-річчя Києва» (1981 р.), Почесної грамоти Кабінету Міністрів України (2004 р.). В.М. Геєць — заслужений діяч науки і техніки України (за цикл робіт з проблем теорії та методології макроекономічного прогнозування розвитку економіки, 2002 р.), переможець щорічного конкурсу «Людина року» в номінації «Вчений року» (2005 р.), лауреат премії Національної академії наук України ім. О.Г. Шліхтера за цикл робіт «Прогнозування динаміки і структури суспільного виробництва (на матеріалах Української РСР)» (1991 р.), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за роботу «Науково-методологічні засади системи національної безпеки України» (2002 р.), лауреат премії В.С. Михалевича за видатні досягнення в галузі інформатики, теорії оптимізації і системного аналізу (відділення інформатики НАН України) (2005 р.). Життєве кредо Валерія Михайловича: «Вимогливість і наполегливість до себе й оточуючих — близьких, родичів, друзів, колег». Його він вважає запорукою свого успіху.