СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬСмолій Валерій Андрійович
Смолій
Валерій Андрійович
Директор Інституту історії України
Національної академії наук України,
доктор історичних наук, професор,
академік Національної академії наук України

Народився 1 січня 1950 року в с. Авра­тин Волочиського району Хмель­ниць­кої області. Закінчив з відзнакою історичний факультет Кам’янець-Подільського державного пед­інс­­титуту (1970 р.). У 1972 році вступив до аспірантури Інституту історії. У 1975 році захистив кандидатську дисертацію. Працював на посадах молодшого наукового (1975–1979 рр.) та старшого наукового (1979–1986 рр.) спів­робітника. У 1985 році захистив докторську дисертацію. Від 1986 року — завідувач відділу історії України середніх віків і раннього нового часу. У 1991–1993 — заступник директора з наукової роботи. Від грудня 1993 року очолює Інститут історії України НАНУ. У 1997–1999 роках обіймав посаду віце-прем’єр-міністра України з питань гуманітарної політики. У 1995 році обирається дійсним членом Національної академії наук України. Член Президії НАН України (з 1998 р.). Член Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки (з 1997 р.).

Пріоритетними для вченого є проблеми національно-визвольних рухів та перебігу державотворчих процесів в Україні за доби раннього нового часу; історії українського козацтва; формування суспільної свідомості нації; розвитку української культури; місця і ролі українського фактора в системі міждержавних відносин в Центрально-Східній Європі тощо. Він є автором понад 1000 наукових праць, зокрема моногра­фій: «Возз’єднання Правобережної України з Росі­єю» (1978 р.); «Формування соціальної свідомості народних мас України в ході класової боротьби (друга половина ХVІІ–ХVІІІ ст.)» (1985 р.); «Українська державна ідея ХVІІ–ХVІІІ століть: проблеми формування, еволюції, реалізації» (1997 р.); «Українська національна революція середини ХVІІ століття: проблеми, пошуки, рішення» (1999 р.); «Політична система українського суспільства у роки Національної революції ХVІІ століття» (2008 р.); «Богдан Хмельницький: Соціально-політичний портрет» (вид. 3-є, доопр., 2009 р.); «Українська національна революція ХVІІ століття (1648–1676 рр.)» (2009 р.) та ін., низки шкільних та вузівських підручників, методологічних розробок, присвячених стану історичної науки в Україні, проблемам її інтеграції у світовий історіографічний простір. В.А. Смолій виступив ініціатором створення 15-томної серії «Україна крізь віки», яку було відзначено Державною премією України в галузі науки і техніки, підготовки багатотомної «Енциклопедії історії України» та ряду інших фундаментальних академічних проектів. Він є членом редакційних колективів багатьох наукових видань, з 1995 року очолює редколегію «Українського історичного журналу». Виступив відповідальним редактором понад 700 колективних та індивідуальних монографій, добірок документів, перевидань історіографічної спадщини, збірників наукових праць. В.А. Смолій — один з ініціаторів відновлення археографічної роботи в Україні. Велику увагу приділяє формуванню сучасної медієвістичної та новістичної школи, вихованню молодих наукових кадрів, мобілізації творчого потенціалу істориків на вирішення актуальних наукових питань. Заслужений діяч науки і техніки України (1998 р.). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2001 р.). Нагороджений «Відзнакою Президента України» (1996 р.), орденом Ярослава Мудрого V (1999 р.) та ІV (2004 р.) ступенів, орденом «За заслуги» ІІ (2006 р.) та І (2009 р.) ступенів.