СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬСкрипник Ганна Аркадіївна
Скрипник
Ганна Аркадіївна
Директор Інституту мистецтвознав-ства,
фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського
НАН України, академік НАН України

Народилася на Вінниччині. В Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України пройшла шлях від аспіранта відділу етнології до керівника відділу «Український етнологічний центр». З 2000 року обрана на посаду директора цього Інституту. У 2006 році обрана академіком НАН України. У доробку Ганни Скрипник понад 300 наукових праць, у тому числі монографій, статей та розвідок з проблем української етнографії та етнографічного музейництва, духовної культури українців, етнопсихології та етнонаціональних відносин. Її перу належать відомі монографічні дослідження: «Етнографічні музеї України», «Українське етнографічне музейництво 20–90рр. XX ст.», «З історії української етнографії», «Етнокультура та етноідентифікаційні процеси в контексті суспільних трансформацій» тощо. Вона — головний редактор і автор розділів у фундаментальних колективних монографіях. Г.Скрипник розробила і втілила низку наукових проектів і державних програм («Етнічні аспекти культурно-національного відродження», «Про­грама охорони, збереження і вивчення пам’яток народної культури», «Екологія української культури» тощо).

Значну увагу Ганна Аркадіївна приділяє під­готовці наукової зміни: вона є автором низки наукових програм і спецкурсів, прочитаних в Київському національному університеті ім.Т. Шевченка («Основи загальної етнології», «Сучасні етнодемографічні процеси в України», «Етнопсихологічні особливості українського народу», «Сучасні етнонаціональні процеси та проблеми етнічної самоідентифікації», «Розвиток української етнології в XX столітті» тощо). Г. Скрипник очолює Спеціалізовану вчену раду ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України із захисту докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальностей етнологія, фольклористика та мистецтвознавство. Вона є головним редактором 5-ти спе­ці­алізованих періодичних видань Інституту: журналів «Народна творчість та етнографія», «Студії мистецтвознавчі», «Слов’янський світ», «Матеріали до української етнології», «Українське мистецтвознавство». Вона — ініціатор проектів і редактор низки багатотомних наукових праць, серед яких «Історія української культури» (Т. 4, кн.1, 2), «Етнічна історія України» (у 3-х томах), «Українці. Історико-етнографічне дослідження», «Історія українського мистецтва» (у 5-ти томах), «Історія декоративного мистецтва» (у 5-ти томах), «Українська музична енциклопедія» (у 6-ти томах), «Історія українського театру» (у3-х томах), «Історія української музики» (у 6-ти томах) тощо. Г.Скрипник — автор і керівник ряду міжнародних наукових проектів, що виконуються колективом ІМФЕ спільно з ученими Польщі, Росії, Білорусі, Франції, Канади, Японії, Угорщини, Болгарії, Македонії, Ізраїлю та інших країн. Вагомим напрямом діяльності Ганни Скрипник є організація та координація наукового життя України: вона — організатор регіональних наукових центрів у Чернігові, Черкасах, Кіровограді, Одесі, Кам’янці-Подільському та Слов’янську. Г. Скрипник — керівник науково-координаційної ради щодо проблем розвитку народної культури, заступник академіка-секретаря Відділення мови, літератури та мистецтвознавства НАН України, президент Міжнародної асоціації україністів, голова українського комітету Міжнародної асоціації дослідження слов’янських культур, член Комітету з Державної премії.