СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКовалишина Ганна  Миколаївна

Ковалишина
Ганна Миколаївна

Професор кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського Національного університету біоресурсів і природокористування України

Доктор сільськогосподарських наук.
У колі наукових інтересів Ганни Миколаївни Ковалишиної — методи селекції пшениці озимої на стійкість проти хвороб та шкідників, вивчення генетичного контролю ознаки стійкості у досліджуваних донорів та адаптивних властивостей рослин до абіотичних і біотичних факторів довкілля. Народилася 17 липня 1957 р. у смт Онуфріївка на Кіровоградщині. Закінчила факультет захисту рослин Української сільськогосподарської академії, у 1981–1983 рр. проходила стажування на кафед­рі селекції і насінництва УСГА та Миронівському НДІ селекції і насінництва (нині — Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла (МІП)). Наукову діяльність розпочала у 1983 р. у МІП, де працювала понад 30 років. Пройшла шлях від старшого лаборанта до завідувача відділу захисту рослин та заступника директора з наукової роботи. Закінчила аспірантуру Всесоюзного інституту рослинництва ім. М.І. Вавилова (м. Санкт-Петербург) і у 1990 р. захистила кандидатську дисертацію «Генетика доноров

устойчивости к бурой ржавчине для селекции озимой пшеницы». Упродовж 1993–2014 рр. очолювала відділ захисту рослин. Під керівництвом та безпосередньою участю Ганни Миколаївни виконувалися завдання з вивчення генетичних систем ознак стійкості до найбільш поширених хвороб пшениці озимої, теоретичного обґрунтування механізмів стійкості пшениці озимої до хвороб та шкідників для створення сортів з груповою стійкістю проти них у зоні лісостепу України. Ганною Ковалишиною впроваджено у виробництво наукові розробки з питань хімічного захисту посівів озимих і ярих зернових культур від шкідливих організмів. Розроблено систему захисту посівів пшениці озимої з урахуванням фактору стійкості сорту. Докторську дисертацію «Імунологічні аспекти створення вихідних форм пшениці озимої з підвищеною стійкістю проти грибних хвороб та обґрунтування захисних заходів у лісостепу України» захистила у 2012 р. у Національному університеті біо­ресурсів і природокористування України (НУБіП). У доробку Г.М. Ковалишиної понад 190 наукових публікацій, вона є співавтором 25 сортів зернових колосових культур, має 4 патенти. З 2014 р. обіймає посаду професора кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського НУБіП, є головою науково-технічної ради НДІ рослинництва, ґрунтознавства, біотехнологій та сталого природокористування НУБіП, членом спеціалізованої вченої ради НУБіП та вченої ради агробіологічного факультету НУБіП. Також професор Г.М. Ковалишина входить до складу науково-експертної ради з питань розроблення пропозицій та рекомендацій про можливість проведення державної реєстрації препаратів, рекомендованих до реєстрації і внесення до Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів при Міністерстві екології та природних ресурсів України; координаційно-методичної ради «Захист рослин» Інституту захисту рослин НААН; координаційно-методичної ради «Генетичні та фізіолого-біохімічні засади керування продуктивними процесами рослин» СГІ–НЦНС; вченої ради Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла. Талановита вчена-фітопатолог та педагог Ганна Ковалишина бере активну участь у науково-практичних конференціях, семінарах, є постійним дописувачем наукових журналів, організовує наукову роботу серед студентської та аспірантської молоді.

Hanna M. Kovalyshyna
DSc (Agriculture).

Professor of the Department of Genetics, Selection and Seed Culture after prof. M.O. Zelenskyi, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Fields of research: methods of the winter wheat breeding for resistance to diseases and pests, study of the genetic control of stability signs in the investigated donors and adaptive properties of plants to abiotic and biotic environmental factors.