СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Оборотов Юрій Миколайович

Оборотов

Юрій Миколайович

Завідувач кафедри загальнотеоретичної юриспруденції Національного університету «Одеська юридична академія», член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор

За значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України» (2003).
З ім’ям професора Ю. М. Оборотова пов’язано становлення загальнотеоретичної юридичної наукової школи з дослідження традицій та новацій правового та державного розвитку, яка зробила вагомий внесок у вивчення пріоритетних напрямків розвитку в епоху постмодерну, соціальної цінності держави та шляхів її збереження. Народився 14 вересня 1946 р. у с. Лави Єлецького району Липецької області (РФ). У 1973 р. закінчив юридичний факультет Одеського державного університету імені І. І. Мечникова, працював у виші асистентом кафедри теорії та історії держави і права, з 1979 р. — заступник декана юридичного факультету. У 1989–1992 рр. — завідувач кафедри політології і права Одеської вищої партійної школи. З 1992 р. — доцент кафедри соціальних теорій і компаративістики юридичного факультету ОДУ ім. І. І. Мечникова. З 1995 р. — проректор з наукової роботи,

декан юридичного факультету, завідувач кафедри теорії та історії держави і права Одеського інституту підприємництва та права; з 1998 р. — директор Інституту європейського права Одеської державної юридичної академії; у 2004–2010 рр. — проректор з наукової роботи Одеської національної юридичної академії; з 1999 р. — завідувач кафедри теорії держави і права (у 2016 р. перейменована на кафедру загальнотеоретичної юриспруденції) НУ «Одеська юридична академія». Школа загальнотеоретичної юриспруденції професора Юрія Миколайовича Оборотова відрізняється інноваційним підходом до теорії держави із залученням досягнень політології, соціальної теорії, геополітики, міжнародного права. Основні положення школи: епоха постмодерну затверджує плюралістичну парадигму, відмовляється від європоцентризму й етноцентризму, проголошує принцип множинності цивілізацій, правових культур, загострення уваги на індивіді, його внутрішньому світі, у т. ч. його правових складових. Постмодерністська модель державної системи відрізняється інноваціями з максимальною передачею повноважень на нижні рівні управління й самоврядування. Проникнення в суть процесів правового буття епохи постмодерну пов’язано з необхідністю визначення стратегії правового розвитку України. Активно розробляє ціннісно-нормативну теорію права, що базується на аксіологічному праворозумінні. Через віки і покоління за допомогою правового менталітету, правових традицій, інститутів простежується історична обумовленість права, моральна обґрунтованість і його відповідність традиційним релігійним основам. У доробку Ю. М. Оборотова понад 200 наукових праць, 10 монографій, 2 підручники, 16 навчальних посібників. Під його керівництвом захищено 28 кандидатських і 6 докторських дисертацій. Нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (2002), орденом «За наукові досягнення» ІІІ ступеня (2007).