СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Процюк Ігор  Валерійович

Процюк

Ігор Валерійович

Професор кафедри теорії держави і права та декан заочного факультету № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор

Ігор Валерійович Процюк як плідний науковець, мудрий викладач й авторитетний наставник долучився до розбудови правової держави, справи захисту конституційних прав і свобод та зміцнення законності й правопорядку. На його високий професіоналізм багато років рівняються молоді колеги й вихованці університету. Народився 17 червня 1967 р. у с. Ягідне Ягоднинського району Магаданської області Російської Федерації. У 1988 р. став студентом Харківського юридичного інституту й у 1993 р. із відзнакою закінчив факультет підготовки кадрів для органів прокуратури України Української юридичної академії за спеціальністю «Правознавство». Продовжував наукові пошуки під керівництвом доктора юридичних наук, професора, академіка Націо­нальної академії правових наук України М.В. Цвіка й у 1999 р. здобув науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень», захистивши роботу на тему «Законодавча влада в Україні». У 2013 р. за цією ж спеціальністю представив докторське дослідження «Поділ влади в умовах різних форм правління». У 2002 р. йому присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії держави й права, а у 2016 р. — професора. З 1993 до 1995 рр. працював стажистом-дослідником кафедри теорії держави і права. Далі був

асистентом на цій же кафедрі. У 2001–2015 рр. — доцент, а з листопада 2015 р. — професор кафедри теорії держави і права Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого. До головних напрямів наукової діяльності Ігоря Валерійовича належить дослідження принципу поділу державної влади, особливостей його закріплення в Україні, а також у державах із різними формами правління, а саме в обмежених монархіях, президентській, парламентській та змішаних республіках. Як науковий керівник у 2014–2016 рр. супроводив захист 4 дисертацій на здобуття ступеня кандидата юридичних наук і далі консультує аспірантів і здобувачів. За час провадження активної наукової роботи опублікував понад 60 праць, серед яких одноосібна монографія. До того ж є співавтором «Великої української юридичної енциклопедії» у 20 томах, 4 підручників із теорії держави й права, історії вчень про державу та право, юридичної деонтології й 4 навчальних посібників, а також — більше як 20 навчально-методичних посібників. З 2004 р. Ігор Валерійович — член ученої та науково-методичної рад Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. З 2015 р. бере участь у роботі спеціалізованої вченої ради Київського націо­нального університету імені Тараса Шевченка із захисту дисертацій за спеціальностями «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень», «Конституційне право; муніципальне право», «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Наукову діяльність успішно поєднує з адміністративною роботою: з 1999 до 2004 рр. був заступником декана заочного факультету № 1, у 2004–2014 рр. — деканом цього ж факультету, а з 2014 р. — декан заочного факультету № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Здобутки Ігоря Процюка в науково-освітній сфері високо оцінені. За вагомий особистий внесок у розвиток освіти та науки, підготовку висококваліфікованих спеціалістів, багаторічну сумлінну працю у 2011 та 2015 рр. нагороджений відповідно подякою голови й почесною грамотою Харківської обласної державної адміністрації, а у 2012 р. за значні успіхи в науково-дослідній роботі — подякою ректора. У 2017 р. сумлінна й плідна робота науковця в університеті відзначена почесною грамотою ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Крім того, він — лауреат Премії імені Ярослава Мудрого за підготовку та видання підручників для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти (2013).

IHOR V. PROTSIUK
Professor of the Department of State and Law Theory, Dean of the Correspondence Faculty 2, the Yaroslav Mudryi National Law University, DSc (Law), Professor.
Legal specialisation: theory of state and law; study of the principle of state power division, peculiarities of its consolidation in Ukraine and in states with different forms of government.