СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬНаціональний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» – самоврядний (автономний) дослідницький національний вищий навчальний заклад ІV рівня акредитації. Історія Університету починається ще з XIX ст., коли 5 (17) листо­пада 1804 р. за наказом імператора Олександра І було створено Харківський імператорський університет, до складу якого входило відділення моральних та політичних наук. У 1835 р. його офіційно було перейменовано на юридичний факультет університету. Зараз в Університеті навчається близько 23 тис. студентів. Підготовка фахівців здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» (спеціальність «правознавство»). Навчальними структурними підрозділами Університету є: Інститут підготовки кадрів для органів проку­ратури України, Інститут підготовки юридичних кадрів для СБУ, Інститут підготовки слідчих кадрів для МВС, Інститут підвищення кваліфікації, 7 факультетів денної форми навчання, 2 факультети заочної форми навчання, вечірній факультет та відокремлені структурні підрозділи: Кримський юридичний інститут (м. Сімферополь), Полтавський юридичний інститут. Головним напрямом навчальної діяльності Університету є підготовка професіоналів високого рівня, що в сучасних умовах доповнюється низкою нових важливих елементів у зв’язку з інтеграцією України до європейського освітнього простору.

58


Якість професійної підготовки має за мету ­підвищення рофесійних знань та більш повне задоволення потреб суспільства й особистості. Викладачами і студентами Університету проводиться велика науково-дослідна робота з фундаментальних та прикладних питань правознавства, розробляються 17 цільо­вих комплексних програм за чотирма науковими напрямками. Систематично відбуваються міжнародні, республіканські та регіональні науково-практичні конференції, «круглі столи», семінари. Вагомим є внесок Університету у розбудову правової держави, удосконалення законотворчого процесу і правозастосування. Так, наприклад, науковці Університету безпосередньо брали участь у розробці чинної Конституції України. Більшість проектів законів та кодексів, розглянутих і прийнятих Верховною Радою України, готувалися чи піддавалися науковій експертизі вченими Університету. Велика кількість проектів рішень Конституційного Суду України опрацьовувалася за участю викладачів Університету. Існує тісний зв’язок між кафедрами і постійними комітетами Верховної Ради України; вчені нашого ВНЗ є їх науковими консультантами. Постійно зміцнюються творчі зв’язки Університету з усіма юридичними вузами України та провідними центрами юридичної науки. Налагоджено співпрацю й укладено договори з навчальними закладами Великої Британії, В’єтнаму, Іспанії, Німеччини, Польщі, Росії, Сполучених Штатів Америки, Узбекистану, Франції, Швеції та інших країн. У Національному університеті «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» створено сприятливі умови для занять художньою самодіяльністю та спортом. Ведеться знач­на культурно-освітня робота, організатором якої виступає професійний театр-студія широкого жанрового спрямування. Необхідно наголосити на тому, що сприятливі умови для навчання та наукової діяльності, а також чудова матеріально-технічна база Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» дає йому можливість бути лідером вищої юридичної освіти в Україні за всіма показниками.

59