СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ


Біленчук Петро Дмитрович

Біленчук

Петро Дмитрович

Професор європейської академії прав людини, керівник інтелектуального форуму «Єдина Європа»

Біленчук Петро Дмитрович народився 25 липня 1949 р. в с. Уторопи Яблунівського району (теперішнього Косівського) Станіславської області (теперішньої Івано­Франківської), кандидат юридичних наук, доцент. Закінчив Уторопську школу, з 1964 по 1968 р. навчався на факультеті радіоелектропровідного зв’язку у Львівському електротехнікумі зв'язку Міністерства зв’язку СРСР.

Працював на посаді радіоелектротехніка зв’язку Чопського радіовузла і сільських телефонних мереж зв’язку Мукачівського експлуата­ційно­технічного вузла зв’язку Закарпатської області та на посаді електромеханіка Косівського і Отинянського радіовузла Коломийського експлуатаційно­технічного вузла зв’язку Івано­Франківської області.

Військову службу проходив у військах протиповітряної оборони. Після демобілізації працював інженером по спеціальній оперативній техніці і зв’язку відділу внутрішніх справ Шевченківського райвиконкому м. Львова. У 1976 р. закінчив юридичний факультет Київської вищої школи МВС. П. Д. Біленчук понад 40 років займається практичною, науково­дослідницькою та викладацькою роботою. Працював начальником кабінету музею криміналістики та криміналістичного полігону, був ад’юнктом кафедри криміналістики, викладачем, старшим викладачем, доцентом кафедри криміналістики Української академії внутрішніх справ. У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в 1983 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Тема дисертації: «Прогнозування поведінки обвинуваченого на попередньому слідстві» по спеці­альності 12.00.09. — кримінальний процес; прокурорський нагляд; судоустрій; криміналістика; судова експертиза. Найближчим часом завершує підготовку докторської дисертації на тему: «Засоби дізнання у сфері судочинства: основи систематизації та використання». Упродовж 1992–1993 рр. П. Д. Біленчук займав посаду заступника начальника факультету підготовки експертів­­криміналістів з навчальної та наукової роботи у Київському національному університеті внутрішніх справ. В 1993–1996 рр. очолював кафедру криміналістики. З 1996 року — професор кафедри досудового розслідування цього ВУЗу. З 1998 по 2003 рр. завідувач кафедри конституційного, адміністративного і фінансового права Академії праці та соціальних відносин Федерації профспілок України. До вересня 2009 року П. Д. Біленчук працював на посаді професора кафедри досудового розслідування Навчально­наукового інституту підготовки слідчих та криміналістів Національної академії внутрішніх справ. З вересня 2009 р. працює доцентом кафедри криміналістики юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Працював під керівництвом таких відомих вчених і управлінців як д.ю.н., проф., академік А. П. Закалюк, д.ю.н., проф., академік П. П. Михайленко, д.ю.н., проф., стипендіат ООН В. Г.Сокуренко, д.ю.н., проф. М. В. Салтевський, д.і.н., проф. В. П. Капелюшний, генерал Л. М. Шкуро, генерал, проф. В. О. Сущенко, генерал В. І. Розенко, генерал В. М. Сніжинський, д.ф.н., проф. Ю. І. Римаренко, д.ю.н., проф. В. П. Бахін, д.ю.н., проф. Є. О. Лук’янчиков, д.ю.н., проф. І. І. Котюк. Напрями наукової діяльності — криміналістика, засоби дізнання у сфері судочинства, конституційне, банківське, страхове, біржове, конкурентне, податкове, екологічне, муніципальне, інформаційно­комунікаційне та кримінальне право, нейро­біоніка, криміналістична кібернетика, інформатика і системологія, електронні інформаційні та комп’ютерні технології та ін.Автор нових напрямів юридичної науки: засоби пізнання у сфері судочинства: теорія, методологія, практика; судова антропологія та комп’ютерна психофізіологічна діагностика і прогнозування поведінки людини у сфері судочинства. За час своєї наукової діяльності Петро Дмитрович підготував 11 кандидатів наук, які працюють у ВУЗах Києва, До­нець­ка, Ужгорода, Запоріжжя, Івано­Франківська, Рівного, забезпечує наукове керівництво 10 аспірантами, ад’юнктами, пошукачами. П. Д. Біленчук — член Вченої ради Міжнародної кадрової академії і Вченої ради Президентського університету та Вченої ради Навчально­наукового інституту підготовки слідчих і криміналістів, експерт і голова жюрі всеукраїнської олімпіади із правознавства Міністерства освіти і науки України, Голова контрольно­ревізійної комісії Спілки юристів м. Києва, заступник керівника групи координації наукових досліджень у галузі вивчення причин та попередження правопорушень неповнолітніх при Кабінеті Міністрів України, член методичної ради Міністерства освіти і науки України. П. Д. Біленчук є автором понад 600 наукових публікацій, патентів, раціоналізаторських пропозицій, законопроектів та відомчих нормативно­правових актів, серед яких 16 монографій, 7 підручників, 80 навчальних посібників, понад 500 статей тез, рецензій. П. Д. Біленчук розробив цілу низку оригінальних методик дослідження речових доказів, новий комплект засобів для комп’ютерного дослідження психофізіологічних особливостей людини у сфері судочинства, комплект науково­технічних засобів для дій в екстремальних ситуаціях, слідчо­одорологічний комплект для роботи з запаховою інформацією, складний вимірювальний квадрат, дослідницький комплекс «Автоматизована система багатостороннього дослідження людини (АСБДЛ)», отримав патент на криміналістичну лінійку слідчого; створив електронні мультимедійні фільми «Генеза криміналістичної думки», «Ганс Гросс — визначний діяч світової криміналістики», «Слідчі дії в екстремальних ситуаціях», підготував перший в Україні електронний мультимедійний підручник «Криміналістика», брав участь у розробці ряду Законів України «Про органи і служби у справах неповнолітніх», «Про боротьбу з тероризмом» та інших нормативно­правових актів у галузі молодіжної політики, муніципальної та адміністративної реформ тощо. Стажувався і вивчав досвід органів державної влади та служб правопорядку Великої Британії, Федеративної Респуб­ліки Німеччини, Молдови, Польщі, США, Канади, Росії, Узбекистану, Татарстану, Латвії, Грузії, Чехії, Словаччини, Франції та інших. Нині Петро Дмитрович Біленчук продовжує плідно працювати над дослідженням таких наукових питаннь: «Засоби дізнання у сфері судочинства: теоретичні і методологічні основи систематизації та використання», «Ядерна злочинність», «Трансформація функцій органів юстиції країн світу та України: традиційні підходи та сучасний погляд», «Організована транснаціональна кіберзлочинність» та «Інформаційно­телекомунікаційне безпекознавство». Основні праці: Підручники: Криміналістика. Підручник - За ред. П. Д. Біленчука. – К.: Право, 1997. – 254 с. Криміналістика. Підручник - За ред. П. Д. Біленчука. – К.: Атіка, 1998. – 418 с. Криміналістика. Підручник - За ред. П. Д. Біленчука. – К.: Атіка, 2001. – 544 с.

Відзначений державними нагородами: Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України, Київської державної адміністрації, а також міжнародними організаціями: Інтерполу, Міжнародної поліцейської асоціації, ФБР тощо.