СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬПеченін Валерій  Васильович

Печенін
Валерій Васильович

Професор кафедри проектування радіоелектронних систем літальних апаратів Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут

Доктор технічних наук, професор.
Валерій Васильович Печенін — фундатор наукової школи «Автоматизовані радіотехнічні системи координатного супроводження об’єктів складної геометричної форми», яка з 1999 р. діє при кафедрі проектування радіоелектронних систем літальних апаратів Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». Дослідження вчених школи спрямовані на створення наукових засад побудови автоматизованих радіотехнічних систем інформаційної підтримки служб регулювання руху суден, що поліпшують безпеку руху потоків суден в скрутних умовах мореплавання, зумовлених складністю прибережних фарватерів, мінливістю метеорологічних умов і водного середовища, зростанням ролі людського чинника, складністю геометричного профілю конструкції корпусу суден та іншими обставинами. Народився науковець у 1939 р. в м. Свердловськ (нині Єкатеринбург, РФ), з 1944 р. проживає в Україні.

Трудову діяльність розпочав у 1956 р. токарем заводу імені Т. Г. Шевченка у Харкові, звідки в 1960 р. був направлений на навчання до Харківського авіаційного інституту. Після закінчення закладу у 1966?р. за розподілом був переведений на посаду асистента, а в 1969 р. — старшого викладача. У 1973 р. захистив кандидатську, а в 1991 р. — докторську дисертації. З 1993 р. обіймає посаду професора кафедри проектування радіоелектронних систем літальних апаратів НАУ ім. М. Є. Жуковського «ХАІ». З 1995 р. напрями досліджень Валерія Васильовича стосуються розробки автоматизованих радіотехнічних систем координатного супроводження об’єктів складної геометричної форми та систем слідкуючої фільтрації радіосигналів у радіолокації та радіонавігації рухомих об’єктів. За результатами роботи опубліковано понад 200 наукових та методичних праць. Науковцями школи під керівництвом В. В. Печеніна, на основі принципів статистичного аналізу і синтезу систем та експериментальних досліджень обробки радіолокаційної інформації в спеціалізованих складних радіотехнічних системах, створено методологію та принципи побудови і розвитку нового науково-прикладного напрямку з розв’язання проблеми створення автоматизованих радіотехнічних систем інформаційної підтримки служб ре­гулювання руху суден у прибережних морських регіонах, які задовольняють усі наявні вимоги щодо убезпечення мореплавання, точності та оперативності регулювання потоків суден у скрутних умовах прибережних акваторій за наявності пасивних завад, складних геометричних конструкцій об’єктів регулювання та інших непередбачуваних чинників. На сьогодні функціонують уже близько 13 автоматизованих радіотехнічних систем, розміщених у різних прибережних морських регіонах України: Дунайському, Північно-Західному; Бузько-Дніп­ровсько-Лиманському морському каналі; Херсон­ському морському каналі; Севастопольському регіоні; Кримському регіоні. Крім того, в Азово-Керченському регіоні встановлено окремі складники АРТС «Дельта-Навігатор», які використовують для автоматичної ідентифікації суден, планування та реєстрації їх проведень. Інформацію АРТС «Дельта-Навігатор» також оперативно використовують служби капітанів українських морських портів і морські агенції, підрозділи Державної прикордонної служби та Військово-Морських сил України.

Valerij V. Pechenin
DSc (Engineering), Prof.

Professor of the Department of Design of Aircraft Rradio-Electronic Systems, Zhukovsky National Aerospace University «Kharkiv Aviation Institute». Fields of research: development of automated radio engineering systems of object coordinate support with complex geometric shapes and spy systems of radio signal filtration in radiolocation and navigation of mo­ving objects.