СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬПарахонський Борис  Олександрович

Парахонський
Борис Олександрович

Головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень

Доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
Відомий вчений у галузі філософії та національної безпеки, Б. О. Парахонський зробив вагомий внесок у дослідження державотворчих процесів. Народився 1 січня 1950 р. у м. Чернівці. Вищу освіту здобув у Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка. Упродовж 1979–1992 рр. працював у відділі логіки та методології науки Інституту філософії АН України, де проводив дослідження за напрямом «Методологія наукового пізнання», «Семіотика культури і пізнання». У 1992–1994 рр. завідував відділом гуманітарних стратегій Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД), 1994–1996 рр. — кафед­рою культурології та археології Національного університету «Києво-Могилянська академія». Упродовж 1996–1999 рр. працював у відділі зов­нішньополітичних стратегій НІСД. З 1999 по 2010 рр. Борис Олександрович завідував відділом глобальної безпеки та європейської інтеграції Національного інституту проблем

міжнародної безпеки. З 2010 р. — головний науковий співробітник НІСД. Професор Б. О. Парахонський провів дослідження гуманітарних стратегій та духовно-інтелектуального розвитку суспільства, згодом — вивчав зовнішньополітичні стратегії, національну та міжнародну безпеку. Брав участь у виконанні науково-дослідних робіт «Удосконалення системи державного регулювання управління і процесів євроатлантичної інтеграції України», «Створення системи оцінки зов­нішніх та внутрішніх загроз національній безпеці, сприяння законотворчій діяльності у сфері євро­атлантичної інтеграції України», «Розробка системи та механізмів імплементації політики національної безпеки України в контексті європейської та євроатлантичної інтеграції». Під керівництвом Бориса Олександровича виконано значну кількість наукових завдань для цент­ральних органів влади, зокрема «Оборонна політика України у контексті глобального розвитку»: розділи з питань зовнішньої політики та міжнародної безпеки щорічних послань Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України (2003–2014). Розробив навчальні курси для вищої освіти у Києво-Могилянській академії — «Історія та теорія культури», «Структуралізм», «Постструктуралізм»; у Київському гуманітарному інституті — «Геополітика та геостратегія», «Зовнішня політика країн Центрально-Східної Європи, СНД та країн Балтії», «Зовнішня політика країн Азії»; у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка — «Міжнародні відносини та проблеми національної безпеки України», «Історія міжнародних відносин 1945–2004 рр.». Автор багатьох наукових монографій, серед яких «Мова культури та генезис знання», «Національні інтереси України: духовно-інтелектуальний аспект», «Україна 2000 і далі: геополітичні пріоритети та сценарії розвитку». У співавторстві та за загальною редакцією Бориса Олександровича видані праці «Стратегічні інтереси України в країнах Чорноморського регіону та проблеми національної безпеки», «Україна та Росія у системі міжнародних відносин: стратегічна перспектива», «Близький Схід: міжнародна безпека, регіональні відносини та перспективи для України», «Європейський проект та Україна» та ін.

Borys O. Parakhonskyi
DSc (Philosophy), Prof., Honoured Scientist of Ukraine.

Principal Scientist of the Department of Global Strategies, National Institute for Strategic Studies. Fields of research: methodology of scientific knowled­ge, semiotics of culture and knowledge; humanitarian strategy, spiritual and intellectual development of society, foreign policy strategy, national and international security.