СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКузема Олександр  Сергійович

Кузема
Олександр Сергійович

Професор кафедри енергетики в агропромисловому комплексі Сумського національного аграрного університету

Доктор фізико-математичних наук, професор.
Відомий науковець у галузі мас-спектрометрії Олександр Сергійович Кузема — автор багатьох важливих технічних удосконалень приладів і обладнання для точного вимірювання мас атомів і молекул, які успішно впроваджені у виробництво. Народився 14 лютого 1937 р. у с. Гурівка Долинського району Кіровоградської області. Вищу освіту здобув на радіофізичному факультеті Харківського державного університету ім. О. М. Горького. З 1959 по 1977 рр. працював на Сумському заводі електронних мікроскопів спочатку інженером, згодом — старшим, провідним інженером, займався дослідженнями та розробкою мас-спектрометрів для аналізу складу і властивостей матеріалів і речовин. Без відриву від виробництва у 1975 р. захистив кандидатську дисертацію. У цей час з ініціативи президії НАН України в системі Академії наук України створюють підрозділи для централізованого використання унікального і коштовного наукового устаткування. Лабораторію фізичних методів досліджень, організовану в Інституті колоїдної хімії та

хімії води НАН України, Олександр Кузема очолював упродовж 1977–1988 рр. Наукова діяльність у лабораторії була спрямована на удосконалення обладнання для наукових досліджень, створення нових методик аналізу речовин і матеріалів. Олександр Сергійович виконав теоретичні дослідження нових аналізаторів іонних пучків, розробив методики хроматомас-спектрометричного аналізу мікродомішок, створив оригінальні пристрої, які розширюють функціональні можливості наукових приладів, запропонував нові способи електромагнітної сепарації високодисперсних феромагнетиків. Завдяки своєчасному технічному огляду наукового обладнання, грамотній експлуатації, розробці та впровадженню нових ефективних методик досліджень, достовірність результатів, отриманих в лабораторії, суттєво підвищилась. Невдовзі підрозділ став одним з кращих серед аналогічних в системі Академії наук України. Водночас Олександр Сергійович працював над докторською дисертацією з теорії іонно-оптичних систем з неоднорідними магнітними і електричними полями, яку захистив у 1992 р. З 1989 до 1996 рр. обіймав посаду завідувача лабораторії Інституту хімії поверхні НАН України. У 1996 р. отримав звання професора, почав активно займатися науково-педагогічною роботою. З 1997 по 2008 рр. — завідувач кафедри механізації виробничих процесів Сумського національного аграрного університету, веде лекційні курси «Застосування контрольно-вимірювальних пристроїв в енергетичній галузі» і «Технології переробки сільськогосподарської продукції». За сумісництвом читає лекції «Введення до спеціальності» та «Фізичні основи мас-спектрометрії» в Сумському державному університеті. Бере участь у роботі спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій. З 2009 р. дотепер обіймає посаду професора кафедри енергетики в агропромисловому комплексі Сумського національного аграрного університету. У науковому доробку вченого понад 80 опублікованих наукових та навчально-методичних праць з питань дослідження та розробки іонно-оптичних приладів, в тому числі одна монографія і 25 авторських свідоцтв та патентів на винаходи. Значна кількість винаходів впроваджена у виробництво. Учений постійно бере участь у вітчизняних та міжнародних симпозіумах і конференціях. Життєве кредо: «Поспішай робити добро!»

Oleksandr S. Kuzema
DSc (Physics and Mathematics), Prof.

Professor of the Department of Energetics in Agricultural Sector, Sumy National Agrarian University. Fields of research: development and technical improvement of ion optical devices and equipment to measure accurately masses of atoms and molecules.