СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКлочко Віталій Iванович

Клочко
Віталій Iванович

Професор кафедри вищої математики Вінницького національного технічного університету

Доктор педагогічних наук, професор.
На педагогічній ниві Віталій Іванович Клочко працює піввіку. Відкритий до інновацій, підвищує професійну компетентність, успішно керує аспірантурою вишу. Народився 21 липня 1937 р у с. Засулля Роменського району Чернігівської області (нині м. Ромни Сумської області) в робітничій сім’ї. У м. Ромни закінчив 34-ту залізничну школу. Вищу освіту здобув у 1960 р. в Чернівецькому державному університеті (нині — ЧНУ імені Юрія Федьковича). Набув кваліфікації математика, учителя математики середньої школи та отримав спеціальність «Функціональний аналіз». По закінченні вишу вчителював у Чернівецькій області. Потім обіймав посаду інженера в проект­но-дослідницькому інституті м. Луганська, одночасно працював вчителем математики у відділі технічної освіти машинобудівельного заводу імені Пархоменка. В. І. Клочко постійно підвищував професійний рівень. Упродовж 1964–1974 рр. — асистент, старший викладач та доцент кафедри вищої математики Луганського машинобудівного

інституту (нині — Східноукраїнський національний університет імені Даля), де захистив кандидатську дисертацію. У Вінницькому національному технічному уні­верситеті (ВНТУ) Віталій Іванович працює з 1974?р. Пройшов трудовий шлях від доцента до професора кафед­ри (2001). У 1975–1977 рр. виконував обов’язки заступника декана по роботі зі студентами вечірньої форми навчання. У 1998 р. у НПУ імені М. П. Драгоманова захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за темою «Нові інформаційні технології нав­чання математики в технічній вищій школі». У 1999–2010 рр. — завідувач, з березня 2010 р. — професор кафедри вищої математики ВНТУ. У колі наукових інтересів Віталія Клочка — інформацiйно-комунiкацiйні технологiї навчання фундаментальних та спеціальних дисциплін, обчислювальна математика. Віталій Іванович брав участь у виконанні ряду науково-технічних програм, був керівником п’яти науково-педагогічних тем з проблем використання інформаційно-комунікаційних технологій, що впроваджені у виші. Член спеціалізованої вченої ради НПУ імені М. П. Драгоманова (1999–2011), ВДПУ імені Михайла Коцюбинського (з 2004 р.) із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. Віталій Клочко — член Наукової ради МОН Украї­ни за фаховим напрямом «Педагогіка, психологія, соціологія, українознавство, проблеми освіти і науки, молоді та спорту». Автор близько 200 нау­ково-технічних і науково-методичних праць, серед яких 6 монографій, 14 навчальних посібників, зокрема, 4 посібники із грифом МОНУ, 18 рекомендацій і вказівок, зокрема, для дистанційного навчання окремих розділів вищої математики. Має один технічний винахід. Входить до редколегії п’яти наукових психолого-педагогічних видань. Керує аспірантурою, під керівництвом науковця підготовлено 12 кандидатських дисертацій, захищено 10 дисертацій, консультант з підготовки докторської дисертації. Рішенням вченої ради ВНТУ затверджено на­у­кову школу доктора педагогічних наук, професора В. І. Клочка з проблем застосування інформацiйно-комунiкацiйних технологiй в навчанні фундаментальних та спеціальних дисциплін. За високі досягнення на викладацько-педагогічній ниві нагороджений нагрудним знаком «Ушинсь­кий К. Д.» (2010) Академії педагогічних наук України.

Vitaliy I. Klochko
DSc (Pedagogics), Prof.

Professor of the Department of Higher Mathema­tics, Vinnytsia National Technical University. Fields of research: information and communications technology of basic and special disciplines teaching, numerical analysis.