СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬБлагун Iван  Семенович

Благун
Iван Семенович

Декан економічного факультету, завідувач кафедри економічної кібернетики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, професор Люблінського Католицького університету Яна Павла ІІ

Доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-корес­пондент Міжнародної академії інформатизації.
Народився 14 липня 1959 р. у с. Буянів Жидачівського району Львівської області. Вищу освіту здобув на економічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Економічна кібернетика». Трудову діяльність розпочав у 1981 р. молодшим науковим співробітником Всесоюзного науково-дослідного інституту економіки та інформатизації лісопромислового комплексу. У 1988 р. очолив відділ комплексних економічних досліджень інституту, захистив кандидатську дисер­тацію за спеціальністю «Економіко-математичне моделювання». У 2000 р. захистив докторську дисертацію на тему «Моделювання механізму формування та регулювання виробничих зв’язків у широко-масштабних системах в умовах ринкової економіки». Відчуваючи потенціал і наснагу до розширення сфери наукових досліджень, у 1993 р. перейшов

до новоствореного Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Спочатку працював на кафедрі фінансів, а у 2001 р. очолив кафедру економічної кібернетики. Провідний учений і досвідчений педагог, Іван Благун є членом спеціалізованих вчених рад з економіки. Був членом експертних рад ВАК і ДАК України. З 2005 р. за сумісництвом працює професором Люблінського католицького університету імені Яна Павла ІІ (Польща). У 2006 р. Міністерством науки і освіти Республіки Польщі присвоєно звання професора економічних наук. Тематика наукових досліджень Івана Семеновича стосується моделювання життєвого рівня населення, процесу економічного зростання регіону, маркетингових стратегій інформаційного бізнесу, механізмів управління фінансовими ресурсами підприємства. Автор понад 100 публікацій, частина з яких опублікована у виданнях, що індексуються світовими наукометричними базами. Під керівництвом І.С. Благуна сформована школа науковців-економістів, підготовлено 2 доктори та 30 кандидатів економічних наук з економіко-математичного моделювання, економіки, організації та управління підприємствами. Здобутки наукової школи І. С. Благуна впроваджені у розробці та реалізації Програми соціально-економічного розвитку області «Івано-Франківщина 2010», Програми сприяння залученню інвестицій в економіку регіону на 2002–2005 рр., Стратегії розвитку області до 2011 р. Наукові доробки успішно застосовані у роботі підприємств різних галузей економіки, інформаційно-комерційних фірм. Наукові досягнення надруковані в Енциклопедії сучасної України, Літописі випускників Львівського національного університету імені Івана Франка. Має чудову сім’ю. З дружиною Наталею Михайлівною, кандидатом філологічних наук, доцентом кафедри української мови Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, виховує двох синів. Вони, як і батько, прагнуть пізнавати світ у точному вимірі — старший Іван є аспірантом економічного факультету університету, в якому викладають батьки, молодший Семен навчається у магістратурі. Життєве кредо Івана Благуна: «Не повертатись до досягнутого, а завжди прокладати нову стежину».

Ivan S. Blahun
DSc (Economics), Prof., Corresponding Member of the International Academy of Informatization, Honou­red Scientist of Ukraine.

Dean of the Faculty of Economics, Chairman of the Department of Economic Cybernetics, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Professor at John Paul II Catholic University of Lublin (Poland). Fields of research: development of economic and mathematical models and methods to manage economic and production systems; modelling of population living standards, process of economic growth in the region, marketing strategies of information business.