СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬПоздєєв Валерій Олександрович

Поздєєв
Валерій Олександрович

Завідувач кафедри прикладної математики, інформаційних та комп’ютерних технологій Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського


Доктор фізико-математичних наук, кандидат технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. Наукова діяльність Валерія Олександровича Поздєєва охоплює проблеми хвильової механіки суцільних середовищ при імпульсному збуренні в областях з рухомими межами. Народився 14 травня 1940 р. у м. Архангельськ (Росія). Закінчив машинобудівний факультет Миколаївського суднобудівного інституту імені адмірала С.Й. Макарова. Трудову діяльність розпочав майстром цеху Південного турбінного заводу. Згодом працював інженером обчислювального центру, керував сектором автоматизації розрахунків. Навчався в аспірантурі суднобудівного інституту при кафедрі теорії корабля. У кандидатській дисертації «Питання гідродинаміки нелінійної бортової хитавиці суден» В.О. Поздєєв по аналогії з «тонким» судном Мітчелла ввів поняття «кругле судно». Становлення як науковець пройшов у Інституті імпульсних процесів і технологій НАН України, де працював понад 25 років.

Наукові результати отримані за цей час В.О. Поздєєвим, були представлені в докторській дисертації «Нестаціонарні хвильові гідродинамічні поля в областях з рухомими межами». Валерій Олександрович розробив аналітичний метод нелінійного перетворення часу розв’язання початково-крайової задачі з рухомими межами для лінійного хвильового рівняння та рівняння Рімана. Було визначено нелінійні фізичні ефекти від урахування рухомості меж: показано порушення принципу суперпозиції розв’язань початково-крайових задач навіть для лінійного хвильового рівняння; в задачі випромінювання хвилі тиску сферичної порожнини, що розширюється з постійною швидкістю, з  ненульовим початковим радіусом отримано розв’язання, яке при нульовому початковому радіусі переходить у розв’язання Тейлора; вперше відбулося теоретичне пояснення експериментального факту, за яким під час електровибуху другий імпульс у спричиненій хвилі перевищує за амплітудою перший; отримано узагальнення закону Френеля на випадок спричиненого падаючою хвилею тиску переміщення межі поділу акустичних середовищ. Також запропоновано математичну модель випромінювання акустичних хвиль лінійною антеною змінної довжини. Спільно з учнем М.М. Безкаравайним В.О. Поздєєв розробив і виклав у спільній монографії основи тео­рії вимірювання імпульсних тисків у рідких середовищах. Спільно з учнями М.М. Безкаравайним та В.Г. Ковальовим провів теоретичні дослідження динаміки рідини з пухирцями газу при імпульсних джерелах, які теж увійшли до спільної монографії. Автор понад 200 наукових публікацій, з яких 6 монографій, 6 навчальних посібників, 3 авторських свідоцтва. Є академіком Нью-Йоркської академії наук. Наукова діяльність В.О. Поздєєва отримала міжнародне визнання, про що свідчить цілий ряд високих відзнак та нагород: International Scientist of the Year 2011 from International Biographical Center (IBC); The Gold Medal for the Ukraine from the American Biographical Institute (ABI); The Da Vinci Diamond «For Inspirational Accomplishment» from IBC; International Biogra­phical Center Man of the Year 2013 IBC. У травні 2011 р. Валерія Олександровича було номіновано на входження у рейтинг Top 100 Scientists 2011 from IBC (Кембридж, Англія).