СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬАндрієвська Олена Ростиславівна

Андрієвська
Олена Ростиславівна

Провідний науковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, професор кафедри хімічної технології кераміки та скла Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»


Доктор хімічних наук, старший науковий співробітник. Олена Ростиславівна – відомий спеціаліст з фізичної хімії взаємодії оксидів перехідних металів при високих температурах, дослідженні фазових рівноваг і діаграм стану. Наукові інтереси вченої охоплюють фундаментальні дослідження фазових рівноваг в системах оксидів вищої вогнетривкості (з температурою плавлення вище за 2000 °С), закономірності кристалізації евтектичних та нав­коло-евтектичних сплавів, мартенситних перетворень, вивчення структури і властивостей фаз. Вищу освіту О.Р. Андрієвська здобула у Київському політехнічному інституті (нині – Національний технічний університет України «КПІ») за спеціальністю «Технологія кераміки та вогнетривів». Одразу після закінчення вишу у 1982 р. розпочала трудове становлення в Інституті проблем матеріалознавства (ІПМ) НАН України.

У 1986 р. без відриву від виробництва закінчила аспірантуру, а в 1989 р. захистила кандидатську дисертацію, яка була відзначена I премією президії Національної академії наук України. У 1999 р. закінчила докторантуру ІПМ НАН України з подальшим захистом докторської дисертації у 2003 р. Олена Ростиславівна вперше в Україні почала дослідження потрійних оксидних систем вищої вогнетривкості і створила систему аналізу і прогнозування фазових перетворень в залежності від співвідношень іонних радіусів катіонів. Вперше було встановлено закономірності взаємодії оксидів цирконію, гафнію, кальцію, церію, ітрію та оксидів РЗЕ за високих температур, які відображені у вигляді діаграм стану 12 подвійних та 27 потрійних систем, а також залежності стабільності твердих розчинів і проміжних фаз, координат трьох- та чотирьохфазних нонваріантних точок від співвідношення іонних радіусів. Ця робота відзначена Міжнародною премією імені Річарда Спріггса (Spriggs Phase Equilibria Award) Американського керамічного товариства у 2009 р. Світ побачили 216 наукових публікацій О.Р.??Андрієвської, серед яких монографія «Фазо­вые равновесия в системах оксидов гафния, циркония и иттрия с оксидами редкоземельных элемен­тов» та навчальний посібник «Фізична хімія кремнезему і нанодисперсні силікати». Праці ­Олени Ростиславівни мають світове визнання, що підтверджено 14 міжнародними грантами, отриманими у період з 1994 до 2013 рр. Налагоджено співпрацю з навчальними закладами Японії та Росії. Наукову та педагогічну діяльність поєднує із науково-організаційною роботою – є заступником головного редактора щорічного збірника «Современные проблемы физического материаловедения», є членом двох експертних рад із захисту дисертацій ІПМ НАН України та НТУУ «КПІ». Член Американського керамічного товариства, Українського матеріалознавчого товариства, у 1993 р. отримала індивідуальний грант Дж. Сороса. Нагороджена грамотою президії НАН України «За наукові досягнення та підготовку молоді».