СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬОболенський Олексій Юрійович
Оболенський
Олексій Юрійович
Директор Науково-навчального інституту
регіонального управління та місцевого
самоврядування Академії муніципального
управління, доктор економічних наук, професор,
кандидат технічних наук, доцент

Народився 29 грудня 1951 року в м. Києві. У 1974 році закінчив з відзнакою Київський технологічний інститут харчової про­мис­ловості за спеціальністю «Автоматизація і комплексна механізація хіміко-технологічних процесів», а у 2000 році отримав диплом фінан­систа Київського національного економіч­ного університету з відзнакою. Трудову діяльність розпочав у 1974 році на посаді інженера, начальника зміни лабораторії кафедри «Обчислювальної техніки і прикладної математики» Київського технологічного інституту харчової промисловості. Від 1978 року — асис­тент, доцент Київського технологічного інституту харчової про­мисловості. 3 1993 по 1995 роки обіймає посаду начальника управління змісту фа­хової освіти Міністерства освіти і науки України. Протягом цього часу розроблено перший в незалежній Україні перелік спеціальностей підготовки молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів та магістрів.

У період 1995–2002 років обіймає посаду заступника начальника Головного управління державної служби України (Головдержслужба). Протягом 2002–2004 рр. очолював Київську філію Львівського банківського інституту Національного банку України. Від 2004 року — 1-й заступник начальника Головдержслужби у зв’язках з Верховною Радою. Професор кафедри регіонального управління та міс­цевого самоврядування і управління містом Національної академії державного управління при Президентові України (2005–2006 рр.), перший віце-президент Національної академії державного управління при Президентові України (2006–2009 рр.), завідувач кафедри економіки Академії муніципального управління (2009–2010 рр.). Від 2010 року обіймає посаду директора Науково-навчального інституту регіонального управління та місцевого самоврядування Академії муні­ци­пального управління. Науково-дослідницька робота Олексія Юрі­йо­вича стосується теоретичних і практичних аспектів інституціональної теорії публічного та державного управління, системних досліджень органів управління, державної служби та її еко­номічних аспектів, організації та змісту про­фесійного навчання працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Заступник голови Експертної ради Вищої атеста-ційної комісії, голова Спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій (2006–2009 рр.), головний редактор наукового фахового видання «Теорії мікро-, макроекономіки» Академії муніципального управління. Професор О.Ю. Оболенський впродовж 1997–2009 рр. був головою Експерт­ної ради освітнього напряму «Державне управління» Державної акре­дитаційної комісії Міністерства освіти та науки України, головою науково-мето­дич­ної комісії з освітнього напряму «Державне управління» Міні-стерства освіти та науки України (2004–2009 рр.). Автор понад 90 наукових праць, серед них 2 особисті монографії, 2 колективні монографії, 2 підручники з грифом Міністерства освіти та науки України та навчальний посібник. Олексій Юрійович брав участь у розробці та реалізації низки проектів норма­тивно-правових актів, зокрема концепції адміністративної реформи в Україні, основні положення якої затверджені Указом Президента України «Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні» (1998 р.), програми кадрового забезпечення державної служби та програми роботи з керівниками державних підприємств, установ і організацій та інших. О.Ю. Оболенський — заслужений працівник освіти України.