СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬБуркинський Борис Володимирович
Буркинський
Борис Володимирович
Директор Інституту проблем ринку та
економіко-екологічних досліджень Національної
академії наук України, доктор економічних наук,
професор, академік НАН України, заслужений діяч
науки і техніки України, лауреат Державної премії
України в галузі науки і техніки та премії
ім. М.І.Туган-Барановського НАН України

Народився 3 листопада 1942 року в м. Вознесенську на Миколаївщині. У 1965 році закінчив Одеський технологічний інститут ім. М.В. Ломоносова (нині Одеська академія харчових технологій) за спеціальністю «Інженер-механік-конструктор». З 1970 року Борис Володимирович працює в системі Національної академії наук України: старший інженер; керівник групи; старший науковий співробітник; завідуючий відділом; вчений секретар. З 1980 року — керівник Одеського відділення Інституту економіки Академії наук УРСР, а з 1991 року — директор Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (ІПРЕЕД НАН України). З 2005 року очолює кафедру економіки природокористування Одеського державного екологічного університету.

Академік Б.В. Буркинський видатний учений-економіст, за участю та під керівництвом якого в Інституті створено наукові школи, які проводять фундаментальні та прикладні дослідження з проблем регіональної економіки та економіки природокористування. Фундаментальні наукові дослідження Бориса Володимировича Буркинського присвячені роз-витку теорії й методології реструктуризації госпо-дарських ком­плексів, формуванню механізмів інституційних тран­сформацій в економіці; інно­ваційно-інве­стиційній політиці в регіоні та ефек­тивності інноваційних процесів; формуванню морської політики України; теорії та методології розвитку конкуренції та підприємництва; стратегії та механізмам зміцнення потенціалу українського Причорномор’я. Вчений один із перших розпочав дослідження інтеграційних форм відкритої економіки як одного з найважливіших стратегічних напрямів у розвитку держави. Під його керівництвом було розроблено та запропоновано Уряду ряд законопроектів щодо створення вільних еконо-мічних зон, із врахуванням специфіки соціально-економічних умов України. Ним зроблено вагомий внесок у забезпечення економічного зростання регіону Причорномор’я. Б.В. Буркинський очолю- вав розробку «Державної програми соціально-економічного розвитку укра­їнського Причорно-мор’я» та інших регіональних програм. Є одним із авторів «Стратегії економічного та соціального розвитку України на 2004–2015 рр.». Бере участь у розробці проекту Національної програми досліджень і використання ресурсів Азово-Чорноморського басейну, інших районів Світового океану на 2009–2034 роки. Академік Б.В. Буркинський — автор більш ніж 250 наукових праць, серед них 32 особистих та колективних монографій. Під його керівництвом успішно захищено 37 докторських та кандидатських дисертацій. Борис Володимирович — головний редактор журналу «Економіка харчової промисловості» та збірника наукових праць «Економічні інновації» ІПРЕЕД НАН України, член редакційних колегій у журналах «Економіка промисловості» і «Регіональна економіка» . Б.В. Буркинський у 2002 році нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня, 2008 року орденом «За заслуги» II ступеня. У 2007 році нагороджений Почесним нагрудним знаком «Петро Могила» МОН України. Нагороджений двома медалями СРСР та багатьма почесними грамотами, відзнаками та дипломами. Борис Володимирович одружений, має сина, онука та онучку. Життєве кредо: «Делать добро, помогать другим».