СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Шановні читачі!

Україна поступово і впевнено крокує вперед шляхом свого відродження. Зростаюча національна свідомість все більше стає каталізатором перетворень і оновлення в суспільстві в ім’я кращого майбутнього. І в цьому велика роль належить, безперечно, освіті й науці. Відповідаючи на виклики часу, колектив Київського національного торговельно-економічного університету, здійснюючи підготовку сучасних високоосвічених фахівців, прагне активно сприяти зміцненню економіки, інтелектуальному та духовному розвитку молодого покоління як запоруки досягнення омріяних перспектив.
Будуючи свої плани, ми завжди ставимо більш високі цілі, що дає можливість діяти на випередження, розширювати горизонти діяльності, мобілізувати колективну енергію. Мабуть, у цьому і є секрет досягнення тих результатів, які маємо на сьогодні. Приємно усвідомлювати, що університет здобув право бути серед лідерів національної освіти. За всеукраїнським громадським рейтингом КНТЕУ упродовж багатьох років — у першій десятці ВНЗ. Найважливішим є те, що наші студенти за період навчання здобувають необхідні теоретичні знання, набувають вмінь та професійних навичок, повною мірою адаптуються до роботи в реальних ринкових умовах, є конкурентоспроможними на ринку праці.
Після здобуття Україною незалежності навчальний заклад здійснив докорінне реформування освіти, став багатоструктурним навчально-науковим комплексом з розвиненою ступеневою підготовкою фахівців. За переліком спеціальностей, спеціалізацій, що відповідають потребам нового часу, за рівнем якості освіти університет є популярним серед молоді, про що свідчать показники конкурсів вступників. Активна робота проводиться зі створення державних стандартів освіти.
Зроблено суттєвий крок щодо актуалізації напрямів наукових досліджень, активно залучаються до цієї роботи студенти. Функціонують власні наукові школи, результати діяльності яких втілюються в практику та освітній процес. Останніми роками значно підвищилася ефективність підготовки наукових кадрів. Три чверті викладацького складу має наукові ступені та вчені звання. Велика група науковців здобула визнання на державному рівні, серед них лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужені діячі науки і техніки, заслужені працівники освіти України.
Постійно розвивається міжнародне співробітництво в інтересах інтеграції до світової освітньої спільноти й зростання наукового та освітнього потенціалу КНТЕУ. Університет є членом престижних міжнародних організацій, товариств та асоціацій.
В університеті створено сприятливі умови для навчання студентів, задоволення їх потреб у побуті, відпочинку, дозвіллі. Приведено у відповідність до сучасних вимог навчальні корпуси, гуртожитки, у європейському стилі облаштовано територію.
Все, що зроблено, чого досягнуто — це напружена цілеспрямована і плідна праця кількох поколінь викладачів і науковців нашого навчального закладу. Всім їм велика вдячність. Ми цінуємо результати їхньої праці, зберігаємо традиції, що надає впевненості для подальшого руху вперед відповідно до нашої місії «Працюємо для нинішнього та майбутнього поколінь».