СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
За роки незалежності, мізерний в історичному масштабі проміжок часу, в Україні збігло чимало води. Вона досягла статусу країни з ринковою економікою, було закладено її політико-правовий фундамент як демократичної правової держави, й у цьому визначна, вирішальна роль, безперечно, належить державно-правовій еліті країни, зусиллями якої створено правове поле України, у межах правових норм котрого діють законодавчі, виконавчі і судові органи і має діяти кожний член суспільства, бо основою всіх видів діяльності, безумовно, є законодавство, правотворча і правозастосувальна діяльність – тобто те, що лежить у підґрунті функціонування державно-правової еліти. Зараз Україна перебуває в глибокій економічній і політичній кризі. Хто вкаже шлях у майбутнє? Готових рецептів не знайти, і не лише тому, що бракує практичного досвіду побудови нової держави, розвитку економіки, з одночасною трансформацією її економічної та політико-правової системи у відповідності до сучасних європейських і світових стандартів – Україна повинна завершити власну модель економічного устрою і політико-правового ладу. І знову ж таки провідником цієї трансформації має бути українська державно-правова еліта. Державно-правовій еліті в її різних аспектах і присвячено цю книгу. Історична практика доводить, що в переломні для суспільства періоди його розвиток визначають люди – професіонали у тій або іншій справі. Й у цьому особлива роль належить саме державно-правовій еліті України. Державно-правова еліта є поняттям складним і неодноманітним, а її представники можуть бути різними і за масштабом, і за можливостями, і за функціями. Головними постатями, що представляють цю еліту, є члени парламенту – депутати, уряд, глава держави, судді, політичні діячі, економічні функціонери. Головну діяльність, що зумовлює державний і суспільний розвиток, здійснюють ті представники державно-правової еліти, які займаються конкретними справами: очолюють органи влади на місцях, працюють у системі місцевого самоврядування, здійснюють підприємницьку діяльність тощо. Вихід України на історичну авансцену і її перебування у кризовій ситуації за останні два роки поставили перед державою і суспільством низку складних проблем з багатьма невідомими. І, перш за все, це питання, як має розвиватися держава, яких заходів треба вживати владі для подолання кризових явищ. З іншого боку, за останні роки державницько-правова еліта України теж набула певного практичного досвіду, тому вона здатна розробити ті пропозиції, заходи, рекомендації, що сприяли б розвитку України як незалежної, суверенної, демократичної, соціальної і правової держави. Лідери держави мають зважати, враховувати новітні пропозиції, думки, готовність сучасної державно-правової еліти працювати над виходом України з кризи. Україна має право на краще життя і буде краще жити завдяки зусиллям усього народу і, зокрема, державно-правової еліти.