СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКуц Віталій МиколайовичКуц
Віталій Миколайович


Проректор з наукової роботи Національної академії прокуратури України, Кандидат юридичних наук, професор

Народився 10 травня 1955 року на Чернігівщині. Після закінчення школи в 1970 році вступив до Чернігівського юридичного технікуму. По закінченні технікуму працював в органах соціального забезпе-чення в Закарпатській області. Потім служив у Збройних силах, а після закінчення служби повернувся до Чернігова і протягом двох років працював юрисконсультом обласного тресту аграрних підпри-ємств м'ясо­молочного профілю.
За направленням прокуратури Чернігівської області у 1977 році Віталій Куц вступив до Харків-ського юридичного інституту на факультет з підготовки кадрів для органів прокуратури. Відтоді й до 1992 року доля Віталія Миколайовича була пов'язана з цим юридичним навчальним закладом, який згодом трансформувався в Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого. Після закінчення з відзнакою інституту, а згодом - і аспірантури В.М. Куц працював викладачем і доцентом кафедри кримінального права та заступником декана одного з факультетів Академії. У 1986 році Віталій Миколайович перший із випускників Чернігівського юридичного технікуму став кандидатом юридичних наук та отримав наукове звання доцента.
На початку 90­х років минулого століття на базі спецфакультету Харківської юридичної академії було

засновано Харківський інститут внутрішніх справ, який згодом став Національним університетом внутрішніх справ МВС України. Серед фундаторів цього навчального закладу був і Віталій Миколайович.
Спочатку він очолив у ньому кафедру кримі-нального права і кримінології, потім деякий час виконував обов'язки професора цієї кафедри та начальника навчально­методичного відділу Націо-нального університету внутрішніх справ.
У 2005 році Віталій Миколайович пов'язує свою долю з прокуратурою України. В цей час розпочинається активна розбудова створеної рішенням уряду Академії прокуратури України.
В Академії Віталію Миколайовичу було доручено керівництво Науково­дослідним інститутом, завда-ннями якого є: дослідження окремих аспектів державотворення, вдосконалення правової системи України, правоохоронної діяльності та правосуддя; проведення планових наукових досліджень з проблем вдосконалення прокурорської діяльності; розроблення науково­методичних рекомендацій щодо здійснення прокурорської діяльності та інші.
Крім того, з огляду на великий досвід створення науково­навчальних підрозділів, Віталія Микола-йовича було призначено першим завідуючим кафе-дрою теорії держави і права Академії за сумісництвом. З поставленими завданнями він блискуче упорався, - обидва означені підрозділи Академії прокуратури успішно функціонують.
На сьогодні В.М. Куц обіймає посаду проректора з наукової роботи Національної академії прокуратури України.
Окремо слід відзначити наукову роботу Віталія Миколайовича. Ним здійснено близько ста наукових публікацій з проблем протидії злочинності та організації прокурорської діяльності. Результати наукових досліджень вченого знайшли реальне відображення в законотворчій сфері. Серед них: одноособово розроблений ним проект Кримінального кодексу України (1999), низку новел якого було включено до прийнятого в 2001 році Кримінального кодексу України. Творчим колективом у складі Віталія Миколайовича та двох його учнів підготовлено теоретичну модель проекту Закону України "Про засади протидії торгівлі людьми", яка отримала високу оцінку з боку експертів міжнародних організацій та вітчизняних фахівців.
Крім зазначеного, Віталій Миколайович є спів-автором проектів Законів України "Про засади протидії корупції", "Про зміни до Конституції України (стосовно статусу прокуратури )", "Про прокуратуру", а також Концепції реформування кримінальної юстиції в Україні.
Своїм величезним науково­педагогічним досвідом Віталій Миколайович щедро ділиться з молодими вченими. Він особисто підготував сім кандидатів юридичних наук і продовжує здійснювати наукове керівництво робіт ще десяти аспірантів і здобувачів наукового ступеня кандидата юридичних наук.
За заслуги в науково­педагогічній діяльності В.М. Куцу у 2005 році було присвоєно вчене звання професора.