СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬБошицький Юрій ЛадиславовичБошицький
Юрій Ладиславович


Ректор КиЇвського унІверситету права НацІональноЇ АкадемІЇ Наук УкраЇни Кандидат юридичних наук, професор,заступник голови Київської регіональної організації Спілки юристів України, віце-президент федерації регбі України

Юрій Ладиславович Бошицький народився 29 вересня 1959 року в м. Ужгороді.
У 1985 році закінчив юридичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. Працював консультантом, головним консультантом Міністерства юстиції УРСР.
У 1986 році Ю. Л. Бошицький розпочав трудову діяльність в Інституті держави і права ім. В.М. Ко-рецького НАН України. Пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до керівника Міжнародного центру правових проблем інтелектуальної власності при Інституті.
У 1989 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Основні напрямки його наукової діяльності пов'язані із дослідженням гармонізації законодавства України в сфері інтелектуальної власності з міжнародним законодавством. Науковий доробок налічує понад 140 наукових праць. Він - автор багатьох статей, викладених у шеститомній Юридичній енциклопедії та Великому енциклопедичному юридичному словнику. Найвагомішими є праці "Правова охорона комерційних позначень в Україні: проблеми теорії і практики", "Право інтелектуальної власності" (розділ) у двотомному підручнику "Цивільне право України", науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України, навчальний посібник "Право інтелектуальної власності". Науковець брав участь у розробці Книги четвертої Цивільного Кодексу України. Він - один із авторів проекту Закону України "Про наукові відкриття".
З 2001 року Ю.Л. Бошицький - керівник Міжнарод-ного центру правових проблем інтелектуальної власності при Інституті держави і права ім. В. М. Ко-рецького НАН України. У 2002 році очолив філію навчально-консультативного центру КУП НАН України в Ужгороді.
У 2005 році Ю.Л. Бошицького призначено проректором з наукової та адміністративної роботи Київського університету права НАН України, з 2006 - виконуючим обов'язки ректора університету, а у 2008 році обрано ректором Київського університету права Національної академії наук України.
За активну громадянську позицію Ю.Л. Бошицького удостоєно Почесної грамоти Президії НАН України, Союзу юристів України, Міністерства освіти і науки України, Посольства Угорської Республіки в Україні, нагрудним знаком "Відмінник освіти України". За збірник наукових праць "Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії і практики" Союз юристів України удостоїв Ю.Л. Бошицького спеціальної відзнаки. За підготовку і видання підручників для студентів юридичних спеціальностей його відзначено премією ім. Ярослава Мудрого.
Ю. Л. Бошицький - науковий консультант Комітету з питань освіти і науки Верховної Ради України, член Громадської ради з питань науково-технічної, інно-ваційної діяльності та інтелектуальної власності при Міністерстві освіти і науки України, член науково-методичної комісії з права МОН України, член експертної ради з права ДАК.
Під його керівництвом Київський інститут права НАН України здійснив прогресивний крок у підготовці нової когорти юристів. Університет є правонаступ-ником Вищої школи права, створеної у 1995 році при Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (ліцензія Міністерства освіти і науки України, серія АВ 159852 від 5.ХІІ.2006 р.).
Перші 64 студенти розпочали навчання у вересні 1996 року.
Навчально-виховний процес забезпечують доктори і кандидати юридичних наук із числа тих, хто не був байдужим до стану вищої юридичної освіти у державі. Тут працюють науковці, які брали участь у створенні Конституції, розробляли Цивільний, Господарський, Адміністративний кодекси, готували Концепцію розбудови державності. Студенти одержують необхідну теоретичну базу знань і практичні навички за такими спеціалізаціями, як Цивільне та Трудове право, Правове забезпечення підприємницької діяльності, Суд, Прокуратура, Адвокатура, Теорія та історія держави і права, Конституційне, Адміністративне та Фінансове право, Міжнародне та Європейське право.

В університеті діють юридична клініка "Фенікс", яка надає безкоштовну юридичну допомогу малозабез-печеним верстам населення; відділення міжнародних зв'язків та грантів, яке несе відповідальність за розробку та здійснення стратегії міжнародної діяльності університету, розвиток наукових контактів з закордонними навчальними закладами та інститу-ціями, організацію викладацьких та студентських обмінів, стажування та інших заходів, які стосуються напрямів міжнародної діяльності; центр політо-логічних, гуманітарних та прикладних досліджень КУП, який надає стабільного та фундаментального характеру комплексним політико-правовим науковим і прикладним дослідженням в університеті; центр інформаційних технологій; видавничий центр; центр конкуренційного права; створено сектор правових проблем інтелектуальної власності, де до науково-дослідницької роботи поруч із викладачами залучають кращих студентів.
Викладачі університету видали понад 200 навчальних посібників та монографічних досліджень у різних галузях права.
Навчальний заклад має одну з найкращих сучасних бібліотек серед юридичних навчальних закладів країни. Фонд бібліотеки становить понад 100 тис. видань підручників, навчальних посібників навчально-методичних матеріалів та електронний каталог з-понад 12 тис. видань. Для абітурієнтів, які не мають можливості навчатися у Києві, але бажають отримати якісну юридичну освіту, в університеті діє відділення заочно-дистанційного навчання.
Під керівництвом Ю.Л. Бошицького Київський університет права Національної академії наук України продовжує розбудову єдиного у нашій державі навчально-наукового комплексу європейського типу, де на високому професійному рівні готують юристів ХХІ століття.
У 2007 р. за результатами незалежного міжнарод-ного оцінювання, проведеного кафедрою ЮНЕСКО, університет увійшов до десятки найпрестижніших вузів Європи.
Університет послідовно втілює у життя концепцію зближення фундаментальної юридичної науки й освіти та впроваджує в своїй діяльності вимоги Болонського процесу, що зумовило запровадження у 2007 році інноваційної моделі навчання - майстер-класів провідних українських та відомих зарубіжних науковців та практиків у галузі правознавства, які проводяться паралельно із вивченням певного навчального предмета. У концепції КУП НАН України цю форму навчання можна охарактеризувати як модель викладання будь-якої юридичної дисципліни авторитетними педагогами - академіками, член-кореспондентами, професорами, або визнаними у своїй галузі фахівцями: суддями, прокурорами, адвокатами та ін. Така форма навчання сприятиме формуванню інформаційної обізнаності студентів, викладачів із сучасними реальними дослідженнями науковців, з напрацюваннями вітчизняних та закор-донних практиків, вмінню використовувати інформа-ційні джерела.
Курс України на європейську інтеграцію потребує і активізації міжнародних відносин університету із провідними вузами Європи. Ці відносини викори-стовуються в інтересах підготовки студентів як з метою запозичення передового досвіду в юридичній науці та освіті, так і для удосконалення національного за-конодавства. Для реалізації цього задуму в університеті створено відділ міжнародних зв'язків та грантів.
Сьогодні особлива увага у навчальному закладі приділяється розвитку наукових зв'язків із провідними юридичними вузами Європи.
Вуз має партнерські стосунки із вищими юридичними навчальними закладами Словаччини, Угорщини, Сербії, Канади, Франції, Чехії, Білорусі, Росії. Це дає можливість викладачам, аспірантам та студентам вивчати зарубіжне законодавство, досвід зарубіжної юриспруденції, стажуватися у тамтешніх вузах, публікуватися в зарубіжних наукових виданнях. Майбутні юристи постійно беруть участь у багатьох наукових заходах, юридичних змаганнях, засіданнях "круглих столів", науково-практичних конференціях та практичних семінарах, що проводяться не лише в університеті, а й за кордоном.
Найкращі студентські доповіді обов'язково друку-ються у щорічних університетських збірниках та у фаховому виданні "Часопис Київського університету права". Формою заохочення студентів до творчої праці є іменні стипендії, що надаються університетом студентам-відмінникам.
Для підготовки висококваліфікованого фахівця в університеті створено відповідну матеріально-технічну базу. Комп'ютеризація навчальних процесів дає можливість студентам користуватися Інтернетом, модернізовано сайт університету. У відповідності із сучасними вимогами оформлено навчальні кабінети та лабораторії.