Корбутяк
Дмитро Васильович

Доктор фІзико-математиЧних наук, професор, ЗавІдуваЧ вІддІлу Інституту фІзики напІвпровІдникІв НАНУ,
Лауреат ДержавноЇ премІЇ УкраЇни в галузІ науки І технІки (1997)


Дмиро Корбутяк народився 22 жовтня 1945 року в с. Бучачки Снятинського району Івано-Франківської області в селянській родині. Батьки - Василь Дмитрович та Євдокія Павлівна доклали багато сил, щоб їхні троє синів здобули добру освіту. Прагнучи справдити всі надії, Дмитро, Іван та Михайло наполегливо вчилися і невпинно рухалися вперед.
У 1961 році Дмитро Корбутяк закінчив із золотою медаллю середню школу, а 1969 року - фізико-математичний факультет Чернівецького державного університету, за фахом "фізик, викладач фізики". 1970 року вступив до аспірантури Інституту фізики напівпровідників НАНУ, якому присвятив усе подальше життя.
Навчаючись в аспірантурі, Дмитро Корбутяк досліджував люмінісцентні властивості поверхні напівпровідників. Захистивши 1976 року кандидатську дисертацію "Випромінювальна рекомбінація на поверхні арсеніду галію та в шаруватих структурах", Дмитро Корбутяк продовжив вивчати поверхнево-чутливу фотолюмінесценцію для різних напівпровідників і тонкоплівкових структур у домішковій і екситонній ділянках спектра з використанням широкого діапазону інтенсивностей оптичного збудження. Багаторічні системні дослідження склали основу докторської дисертації - "Люмінесцентні властивості поверхні та меж поділу напівпровідникових шаруватих структур", яку Дмитро Корбутяк захистив 1990 року. У ній вчений запропонував способи поліпшення кристалоструктури приповерхневої ділянки напівпровідників, зниження безвипромінювальних втрат, оптимізації технологічних режимів отримання тонких напівпровідникових плівок з заданими властивостями.
Очолюючи відділ Інституту фізики напівпровід-ників НАНУ, Дмитро Корбутяк працює над розробкою та впровадженням у виробництво напівпровід-никових детекторів іонізуючого випромінювання.
Науковий доробок Дмитра Корбутяка - значний: дві монографії, понад 200 наукових праць, 15 патентів на винаходи. Дмитро Васильович бере активну участь у багатьох міжнародних конференціях та симпозіумах. 10 науковців захистили кандидатські дисертації під його керівництвом.
У такій відданості науці Дмитра Корбутяка підтримує родина: його дружина - хімік, інженер-технолог Інституту фізики напівпровідників НАНУ, донька - старший науковий співробітник цього ж інституту, кандидат фізико-математичних наук, сімейну традицію підтримує й син, який закінчив факультет кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, працює програмістом.