Дурняк
Богдан Васильович

Ректор УкраЇнськоЇ академІЇ друкарства

Заслужений діяч науки і техніки, доктор технічних наук, професор


Богдан Васильович Дурняк народився 12 червня 1956 року в с. Підгірці Бродівського району на Львівщині. В 1973 році вступив до Українського поліграфічного інституту, який закінчив за спеціальністю "Автоматизація і комплексна механі-зація процесів поліграфічного виробництва". Відтоді усе його життя було пов'язане з науково-дослідницькою діяльністю в галузі проектування систем автоматичного керування, математичного моделювання технологічних процесів та інформа-ційних технологій у видавничо-поліграфічній галузі. Він автор понад 330 наукових праць, серед яких 5 монографій, 12 навчальних посібників, 10 патентів на винаходи. Створив науковий напрям та наукову школу, під його керівництвом захищено 4 кандидатські та одна докторська дисертації. Вшановуючи його здобутки у галузі, 2003 року Богдана Васильовича було обрано ректором Української академії друкарства. На цій посаді він доклав значних зусиль, щоб вивести заклад на якісно новий рівень організації наукового, навчального та виховного процесу відповідно до тих вимог, які диктує сьогодення.
УАД - вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, який готує фахівців для видавничо-поліграфічної галузі, організацій книгорозповсюд-ження. На 5 факультетах УАД навчаються 6000 студентів, здобуваючи освіту за 7 напрямами та 20 спеціальностями. На 19 кафедрах здійснюють навчальний процес і ведуть наукову роботу 35 професорів, докторів наук, 195 доцентів, кандидатів наук, передаючи студентам знання, свій професійний та життєвий досвід. Зокрема, ректор академії Б.В. Дурняк докладає значних зусиль, щоб випускники академії стали високоерудованими профе-сіоналами, патріотами, які свідомо працюватимуть для розвитку українського книговидання.
У своїй діяльності Богдан Васильович багато уваги приділяє оперативному осучасненню навчального процесу, відповідно до тих кардинальних змін, які в останні роки відбувалися у видавничо-поліграфічній галузі та ЗМІ України. Його зусиллями було внесено зміни в організацію навчально-наукового процесу, застосовано нові підходи до підготовки кадрів, розширено перелік спеціальностей та здійснено необхідне переоснащення матеріально-технічної бази академії.
Особливу увагу Богдан Васильович приділяє міжнародній співпраці, адже це сприяє розвитку актуальних наукових напрямів, адаптації до вимог європейського ринку праці, інтеграції в єдиний освітній простір. Академія уклала угоди про співпрацю із науковими, навчальними та виробничими установами і підприємствами Німеччини, Польщі, Великої Британії, Росії, Словаччини, Бельгії, Нідерландів та ін.
Наполеглива праця Б.В. Дурняка високо пошанована колегами та суспільством. 2006 року він став заслуженим діячем науки і техніки України. 2005 року обраний почесним доктором Київського національного технічного університету, 2006 року - академіком Академії інженерних наук України, президентом Клубу львівських поліграфістів, почесним членом Міжнародного братства кавалерів Гутенберга (Варшава).
Крім того, Богдан Васильович - академік Аерокосмічної академії України, член Президентської ради Української асоціації творчої інтелігенції України "Світ культури", голова науково-методичної комісії МОН України з підготовки фахівців "Видавничо-поліграфічна справа". За активну науково-педагогічну діяльність нагороджений відзнакою третього ступеня Державним комітетом телебачення і радіомовлення України "За заслуги в розвитку інформаційної сфери" (2005 рік).
Богдан Васильович - активний науково-громадський діяч, завжди обстоює національно-патріотичні та демократичні засади освітнього процесу, розвиток української мови і культури, інтереси українського книговидання та розвитку вітчизняної поліграфічної галузі.
Життєве кредо Богдана Васильовича - "Порядність, патріотизм, професіоналізм". Цей девіз він передає і своїм синам - Данилу та Яремі.